ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 60 รายการ หน้า (1 / 2)

 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลาลัยขอนแก่น
19 ธ.ค. 2557 - 14 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งช่างทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ธ.ค. 2557 - 09 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 1609 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 1608 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 1607 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง 1606 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

ขยายระยะเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ธ.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 12 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 ธ.ค. 2557 - 05 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 15 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 30 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 ธ.ค. 2557 - 23 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ธ.ค. 2557 - 06 ม.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 ธ.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08 ธ.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08 ธ.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08 ธ.ค. 2557 - 29 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
01 ธ.ค. 2557 - 26 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
- 23 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์
- 23 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
- 23 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 30 ธ.ค. 2557

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
21 พ.ย. 2557 - 24 ธ.ค. 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 พ.ย. 2557 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
27 ต.ค. 2557 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 ต.ค. 2557 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น