ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 12 รายการ หน้า (1 / 1)

 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
28 ก.ค. 2558 - 28 ส.ค. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 ก.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ก.ค. 2558 - 19 ส.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 ก.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดงานบริการและรักษาความปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.ค. 2558 - 06 ส.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สังกัดงานอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานโรงพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
16 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานเตรียมต้นฉบับ จำนวน 1 อัตรา
16 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
14 ก.ค. 2558 - 04 ส.ค. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 ก.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
13 ก.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 ธ.ค. 2554 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น