ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 76 รายการ หน้า (1 / 3)

 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 พ.ค. 2558 - 04 ก.ย. 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขาย มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
22 พ.ค. 2558 - 25 พ.ค. 2558

รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี มูลนิธิคณะแพทยสาสตร์
22 พ.ค. 2558 - 25 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 พ.ค. 2558 - 10 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดงานรังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 พ.ค. 2558 - 26 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 25 ส.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 03 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไม้ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 05 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบิติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานช่างแม่พิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
18 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนาอัตโนมัติ จำนวน 1 อัตรา
15 พ.ค. 2558 - 14 ก.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์กรในกำกับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย งานแม่บ้าน คณะแพทยศาสตร์
08 พ.ค. 2558 - 25 พ.ค. 2558

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์
08 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
07 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 พ.ค. 2558 - 19 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอขอนแก่น
06 พ.ค. 2558 - 02 มิ.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานหรือบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
01 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
01 พ.ค. 2558 - 27 พ.ค. 2558


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น