ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 78 รายการ หน้า (1 / 3)

 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งช่างทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 08 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 มี.ค. 2558 - 24 เม.ย. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหารและบริการ 4 สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดงานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มี.ค. 2558 - 17 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้่าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 มี.ค. 2558 - 27 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในอาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558

ขยายระยะเวลาการับสมัคร เพิ่มเติมคุณสมบุติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดงานเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 มี.ค. 2558 - 07 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 23 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกมือช่าง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 30 มี.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกีน
18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งเลขที่ 901 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง ตำแหน่งเลขที่ 900 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 22 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 20 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 มี.ค. 2558 - 20 เม.ย. 2558

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานช่างแม่พิมพ์ จำนวน 2 อัตรา
16 มี.ค. 2558 - 16 เม.ย. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ สังกัดสำนักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการความรู้ และนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 มี.ค. 2558 - 03 เม.ย. 2558

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือรับย้ายหรือรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 มี.ค. 2558 - 22 พ.ค. 2558

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนหรือรับย้ายบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้่่าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 มี.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2558


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น