รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00676 ออกแบบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) , อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) ภายใน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 พ.ค. 53- 670000 670000 วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.26.1.2/2883 ลงวันที่ 10 พฤษจิกายน 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:56:33
job00805 ออกแบบบ้านกึ่งวิถี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้า) , กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 7 ต.ค. 53- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ที่ ศธ 0514.7.1/3258 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:40:12
มีทั้งหมด 2 งาน