รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00659 ออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทามจักจั่น เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) , พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายนอก เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 8 มิ.ย. 53- 100000 100000 เทศบาลตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 7202/462 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:25:07
job00660 ออกแบบบ้านพัก 2 ชั้น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายนอก คุณสุภาพร สุววรรณวงศ์ 7 มิ.ย. 53- 18500 18500 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 บ้านเลขที่ 402 หมู่ 5 ถนนเกษตรสัฒนา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:27:07
job00661 ออกแบบและก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี 1 ก.พ. 53- 274750 274750 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม เลขที่สัญญา 1/2553 ลงวันที่ 1 ก.พ.53 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:28:58
job00662 ออกแบบอาคารตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.ย. 53- 480000 480000 โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น สัญญาที่ 07/2553 ลงวันที่ 10 กันยายน 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:30:51
job00663 ออกแบบหุ่นจำลองโครงการบ้านสามวิถี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ธ.ค. 53- 35000 35000 เอกสารส่งงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ศธ0514.19.1.4/2432 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:32:29
มีทั้งหมด 5 งาน