รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00394 วิทยากรบรรยาย การออกแบวางแผนเมืองและชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 28 ม.ค. 53- ศธ 00514.2.1/4730 ลว 18/12/52 ศธ 0514.19.1.1/4239 ลว 28/12/52 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-02-09 08:55:02
job00395 วิทยากร "การใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ สักการ ราษีสุทธิ์ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 4 ม.ค. 53- ศธ 0514.2.1/4846 ลว 28/12/52 ศธ 0514.19.1.1/61 ลว 13/1/53 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-02-08 11:37:48
job00397 ออกแบบและผลิตบูธนิทรรศการที่ทำด้วยกระดาษ พร้อมเดินแฟชั่นโชว์ ในงาน Creative Thinking Contest 2010 งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใน สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. 30 ม.ค. 53- ศธ 054.1.12.5/spkku/087 ลว 15/1/53 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-02-11 15:44:14
job00419 โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) ภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 ก.ค. 53- ยังไม่ดำเนินการข้อตกลง ยังไม่ดำเนินการข้อตกลง กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาดำเนินโครงการ จากทางคณะเกษตรศาสตร์ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:33:14
job00427 โครงการออกแบบบ้านสามวิถี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 เม.ย. 53- 658,000 658,000 กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 1 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:39:16
job00428 โครงการออกแบบเขียนแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณ อาคาร TE 02 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน คณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 พ.ค. 53- กำลังรอผลการตอบรับการดำเนินงานของผู้รับพิจารณา กำลังรอผลการตอบรับการดำเนินงานของผู้รับพิจารณา กำลังรอผลการตอบรับการดำเนินงานของผู้รับพิจารณา รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:39:47
job00429 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับสะภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนม่วง งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ธ.ค. 53- 110,000 110,000 กำลังดำเนินการและรอผลการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-23 09:46:22
job00444 การเป็นอาจารย์พิเศษร่วมส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายใน คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ค. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:49:17
job00448 การเป็นอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 มิ.ย. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:21:27
job00450 การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มิ.ย. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:09:20
job00451 การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ก.ค. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:14:20
job00456 การเป็นอาจารย์บรยายพิเศษ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ สักการ ราษีสุทธิ์ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ก.ย. 53- รอข้อมูลเพิ่ม 2011-08-22 14:58:34
job00457 การเป็นอาจารย์บรยายพิเศษภายใน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ส.ค. 53- รอข้อมูลเพิ่ม 2011-08-22 14:59:21
job00655 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโนนม่วง งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนบ้านโนนม่วง 1 ต.ค. 53- 100000 100000 สัญญารับทุนการบิการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 03:10:17
มีทั้งหมด 14 งาน