รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00381 ร่วมสัมมนา เรื่อง "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครพนม" งานบริการวิชาการ ประชุม นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 18 ม.ค. 53- ศธ 0589.1/ว 0736 ลว 21/11/52 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-02-09 10:16:10
job00396 วิทยากรบรรยาย "เมืองนิเวศ : เมืองดี อยู่สบาย" และ " Planning for the Future : Urban Sustainability" งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายนอก คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 ก.พ. 53- ศธ 0527.07.01/0068 ลงว 11/1/53 ศธ 0514.19.1.1/97 ลว 19/1/53 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-02-08 11:36:08
job00420 โครงการออกแบบประมาณราคาโครงการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) , ทรงยศ วีระทวีมาศ ภายนอก จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 21 พ.ค. 53- ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ กำลังดำเนินการทำข้อตกลงต่างๆกับทางจังหวัดหนองบัวลำภู รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:33:56
job00421 โครงการออกแบบสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง 24 พ.ค. 53- 600,000 600,000 กำลังดำเนินการการพิจาณาข้อตกลงจากทางเทศบาลโนนสัง รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:35:37
job00422 โครงการออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทามจักจั่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) , พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ภายนอก เทศบาลตำบลศสีชมพู เทศบาลตำบลศสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 18 มิ.ย. 53- 100,000 100,000 กำลังดำเนินการงวดที่ 2 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:36:44
job00423 โครงการออกแบบบ้านพัก 2 ชั้น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายนอก คุณสุภาพร สุววรรณวงศ์ คุณสุภาพร สุววรรณวงศ์ 2 มิ.ย. 53- กำลังดำเนินการประสานงานทำข้อตกลงกับผู้รับบริการ กำลังดำเนินการประสานงานทำข้อตกลงกับผู้รับบริการ รอการพิจารณาทำข้อตกลงกับผู้รับริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:37:09
job00424 โครงการออกแบบและก่อสร้างสำนักงานเทศบาล ตำบลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาล สำนักงานเทศบาล จังหวัดอุดรธานี 1 ก.พ. 53- 274,750 274,750 ดำเนินการโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:37:57
job00425 โครงการเป็นที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาลชัยภูมิ งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) , ธรรมวัฒน์ อินทจักร , นิธิวดี ทองป้อง , ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล , ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ ภายนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ 3 มิ.ย. 53- กำลังรอการพิจารณาจากผู้รับบริการ กำลังรอการพิจารณาจากผู้รับบริการ กำลังรอการพิจารณาจากผู้รับบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:38:13
job00426 โครงการออกแบบอาคารตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อนเอ็ด งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล ภายนอก โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อนเอ็ด 20 ก.พ. 53- 480,000 480,000 กำลังดำเนินการทำข้อตกลงการจ้างกับทางมหาวิทยาลัย รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:38:54
job00430 ออกแบบอาคารสำนักงานและเป็นที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง งานบริการวิชาการ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบล ตำบลโนนสัง สำนักงานเทศบาลตำบล ตำบลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 พ.ค. 53- 600000 600000 รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:42:29
job00445 การเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย Auto CAD 2010 งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ประสานงานอีสานซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานอีสานซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 5 ก.ค. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:52:13
job00446 การเป็นผู้ดูแลและควบคุมการผลิตผลงานของนักศึกษา ตามโครงการ Digital Media 2010 งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ 23 มิ.ย. 53- ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่คิดค่าใช้จ่าย รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 17:55:11
job00449 การเป็นวิทยากรและเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 21 มิ.ย. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:05:57
job00452 การเป็นอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้า) ภายนอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 ก.ค. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:16:02
job00453 การเข้าร่วมบันทึกเทปวีดีทัศน์สำรับจัดการแสดงในคูหานิทรรศการ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 งานบริการวิชาการ แสดงผลงานวิจัย นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 4 ส.ค. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:18:00
job00454 การเป็นวิทยาการ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จรังหวัดร้อนเอ็ด 17 มิ.ย. 53- ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ รอข้อมูลเพิ่ม 2010-07-20 18:35:15
มีทั้งหมด 16 งาน