รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00950 ที่ปรึกษาและปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์สำนักพัฒนาอุสาหกรรมเป้าหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 จำนวน 10 ราย งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ธนสิทธิ์ จันทะรี , สุรกานต์ รวยสูงเนิน , ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร , รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา , นิธิวดี ทองป้อง , ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ , ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร , ขาม จาตุรงคกุล , ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ภายนอก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.พ. 54- 474600 474600 สัญญาจ้างที่ปรึกษา กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณ์ชย์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สัญญา สภ.5 กสอ.เลขที่30/2554 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:48:37
job00951 ออกแบบ และควบคุมดูแลการก่อสร้าง บริเวณหน้าค่ายศรีพัชรินทร์ และให้ความรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ ค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) , อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) ภายนอก ค่ายศรีพัชรินทร์ ขอนแก่น 30 ม.ค. 54- ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ที่ กห.0482.66/335 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:53:53
job00953 ออกแบบอาคารและผังบริเวณมูลนิธิ สร้างสรรค์สังคมมุสลิม ในจังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายนอก มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม 10 ก.พ. 54- มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม หนังสือที่ มมส.13/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:58:26
job00954 ออกแบบบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย โคกใหญ่ โคกคำ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , วารุณี หวัง (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก วัดโพธิ์ชัย โคกใหญ่ โคกคำ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 16 ก.ย. 54- วัดโพธิ์ชัย โคกใหญ่ โคกคำ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 16 กันยายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 22:00:03
job00958 ออกแบบเพื่อปรับปรุงและตกแต่งอาคารศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น 6 มิ.ย. 54- 95000 95000 ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น ที่ สธ 0313.3/1359 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 22:32:04
job00973 ออกแบบศาลาปฏิบัติธรรม วัดถ้ำน้ำรินทร์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) ภายนอก วัดถ้ำน้ำรินทร์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 6 มิ.ย. 54- วัดถ้ำน้ำรินทร์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่10/2554 ลงวันที่ 6มิถุนายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 23:09:44
มีทั้งหมด 6 งาน