รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00920 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินโครงการสนับสนุนทุนผลิตตำรา ประจำปี 2554 เรื่อง แรงบันดาลใจและสร้างความแตกต่างในการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) ภายใน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 มิ.ย. 54- สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.29/287 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:13:30
job00923 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง รูปแบบชุมชนและเรือนพื้นถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบ้านปากสี เมืองหลวงพระบาง วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2554) งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารุณี หวัง (หัวหน้า) ภายใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 มี.ค. 54- ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ที่ ศธ.0514.8.1/ศวพ.52 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:18:11
job00924 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับบุคลากรประเทศเพื่อนบ้าน ปี การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 มี.ค. 54- คำสั่ง 1025/2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:19:27
job00925 วิทยากร ประเด็นศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าใน สปป.ลาว (กลุ่มสถาปตกรรมและการออกแบบ) งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ส.ค. 54- สาขาวิจัยศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0514.24./1054 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:21:10
job00927 พิจารณาบทความ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา วารสารวิชาการ ปีที่ 9 ประจำปี 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) ภายใน วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 เม.ย. 54- กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 514.19.1.4/706 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:23:49
job00928 วิทยากร กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน เขียวยั่งยืน หัวข้อ Green Interior งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 20 มี.ค. 54- กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ที่ กมธ.อส.พิเศษ018/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:25:22
job00931 วิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพร่รูปผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการลงทุน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) , ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (หัวหน้า) , ภาคินี เปล่งดีสกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ต.ค. 54- คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.16.1.5/ว.2373 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:26:09
job00932 ประเมินบทความวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ก.ค. 54- ผู้ประเมินบทความวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง Study for a New Town Deverlopment of the Area (Satellite town of Bangkok Metropolitan Area and Ban Na district New Town , Nakom Nayok Province)"" Baan Mon Sala Daeng Nua Sam Khok, Pathumthani และ บทความเรื่อง Visual Art Life"s sake: Constructing Identities of Esan Artists มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ศธ 0519.9/1077 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:28:08
job00933 พิจารณาบทความ Invitation to Review : SUSB Journal – SUSB Manuscript Porf. Sungwoo Shin งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) ภายใน วารสาร SUSB ประเทศเกาหลี (นานาชาติ) 26 ก.ค. 54- วารสาร SUSB ประเทศเกาหลี (นานาชาติ) รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:29:25
job00934 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ เรื่อง The Life of KhonKaen - Cognition or Morphology : Lessons From A Reglonal City of Thailand ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2554) งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายใน วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 มิ.ย. 54- ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ที่ ศธ.0514.8.1/ศวพ.124 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:30:55
job00935 วิทยากร และ ที่ปรึกษา โครงการกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและภูมิปัญญาในภูมิภาค เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง โดยนำเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกสารลักษณ์ ของภาคอีสานมาเป็นผลิตภัณฑ์ลวดลาย ประจำปี 2554 งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) , รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา (หัวหน้า) ภายใน ร้านไม้มะม่วง Vosage ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.00-16.00น. 26 ส.ค. 54- ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาค 5ขอนแก่น หนังสือ ที่ อก 0406/ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:32:20
job00936 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Science Museum and Natural History Museum)วิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) , สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้า) ภายใน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ส.ค. 54- คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5756/2554 ลงวันที่ 19สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:36:04
job00939 วิทยากรหัวข้อ การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัยป้องกันภัยการหกล้ม งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ก.ย. 54- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ พิเศษ/2554 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:43:48
job00940 ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความวิชาการ เรื่อง มุมมองต่อมรดกโลกเมืองเซียงแสน มรดกโลกเพื่อใคร ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ก.ย. 54- ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ0514.8.1/ศวพ.152 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:00:54
job00949 กรรมการก่อสร้าง อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ สญชัย ลบแย้ม (หัวหน้า) , อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) , สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) , อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) , พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ธ.ค. 54- กรรมการก่อสร้าง “อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์” เพื่อให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคไต ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ไตเทียม และคลังเลือดกลาง ในปีงบประมาณ 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1.คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (TOR) 2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างฯ 3. คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.7.1.6/ว 3038 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:44:00
job00981 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 1. วัดอีสาณหมู่ที่ 7 บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 2. วัดช้างพัง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 3.วัดโพธิชัยโคกใหญ่โคกคำ ตำบลบัวบาล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วารุณี หวัง (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล , กุลศรี ตั้งสกุล , ทรงยศ วีระทวีมาศ ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ย. 54- 100000 100000 สัญญารับทุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 23:51:23
job00982 การออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 2.บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3.หมู่บ้านเต่า ตำบลบ้านกอก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ธนสิทธิ์ จันทะรี , ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร , ชนัษฎา จุลลัษเฐียร , ชิงชัย ศิริธร ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ต.ค. 54- 100000 100000 สัญญารับทุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ตุลาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 23:54:08
มีทั้งหมด 17 งาน