รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00915 วิทยากร กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน หัวข้อ Green Urbanเขียวยั่งยืน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน 20 มี.ค. 54- กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ที่ กมธ.อส.พิเศษ018/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:06:06
job00919 คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหมและผ้าไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2554 งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก กรมหม่อนไหม 20 ก.ค. 54- กรมหม่อนไหม ที่ กษ 2707/ว 468 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-20 23:11:51
job00937 วิทยากร และ ที่ปรึกษา โครงการกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและภูมิปัญญาในภูมิภาค เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง โดยนำเอาภูมิปัญญา วัฒนธรรม เอกสารลักษณ์ ของภาคอีสานมาเป็นผลิตภัณฑ์ลวดลาย ประจำปี 2554 ขาม รัตติกร งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา (หัวหน้า) , ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) , ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) , ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (หัวหน้า) , สุภาพร อรรถโกมล (หัวหน้า) , ขวัญหทัย ธาดา (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น 8 ส.ค. 54- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น หนังสือ ที่ อก 0406/1942 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาค 5ขอนแก่น หนังสือ ที่ อก 0406/2186 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:41:11
job00938 คณะกรรมการจตัดสินการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ระดับภาค สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 10 จังหวัดขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ นิธิวดี ทองป้อง (หัวหน้า) ภายนอก สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 10 จังหวัดขอนแก่น 7 ก.ย. 54- สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ที่ ทส.0205(10.5)/ว 621 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 20:42:24
job00941 วิทยากรอบรมสำหรับบัณฑิตใหม่ทางสถาปัตยกรรม เพื่อขอใบอนุญาติใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2554 งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้า) ภายนอก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูประถัมภ์ 15 ต.ค. 54- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูประถัมภ์ ที่ ISA 060.2/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:02:17
job00942 วิทยากรงานเสวนา สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน อีสานพื้นถิ่น หัวข้อ เฮือนอีสาน ณ จิม ทอมป์สัน กรรมมาธิการสถาปนิกอีสาน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายนอก กรรมมาธิการสถาปนิกอีสาน 7 ต.ค. 54- กรรมมาธิการสถาปนิกอีสาน รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:04:40
job00943 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 เรื่อง งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ต.ค. 54- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 เรื่อง 1. โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าอบรมสาธิตการปรับปรุงและตกแต่งภายในที่พักอาศัยโดยใช้วัสดุก่อสร้างตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2. พุบปัจจัยและประสิทธิภาพผลของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520.208/2894 ลงวันที่13 ตุลาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:07:41
job00944 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 เรื่อง 1. รูปแบบสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร 2.ศิลปเด็กกับการออกแบบลายผ้า งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 ต.ค. 54- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520.208/2895 ลงวันที่13 ตุลาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:08:49
job00945 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธร ภาคที่ 4 ขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายนอก ตำรวจภูธร ภาคที่ 4 ขอนแก่น 1 พ.ย. 54- คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 ที่ 2548/2554 ลงวันที่1 พฤศจิกายน 2554 และ หนังสือที่ ตช 0019.143/9292 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:36:08
job00947 วิทยากรกรจัดทำผังเมืองรวม เมืองรวมกาฬสินธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 29 พ.ย. 54- สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่กส 52006 / 3182 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:39:47
job00948 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (TQF:HEd) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับปริญญาตรี 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่น ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ (หัวหน้า) , สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 10 ส.ค. 54- คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 609/2554 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 21:40:54
มีทั้งหมด 11 งาน