รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00793 ออกแบบวงเวียนหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.ค. 55- 280000 280000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-5/2555 ลงวันที่ 17 มกราคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:43:20
job00794 ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ม.ค. 55- 1500000 1500000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-6/2555 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:44:58
job00795 ปรึกษาและออกแบบปรับปรุงห้องสมุด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) , สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 ม.ค. 55- 100000 100000 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.22.1/0197 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:46:25
job00802 ศึกษาออกแบบผนังฉนวนกั้นเสียงศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใน ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 55- 27000 27000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-7/2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:34:33
job00803 ออกแบบและจัดทำฐานขัอมูลอาคารเรียนและสำนักงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 เม.ย. 55- 565000 565000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-11/2555 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:36:22
job00807 ออกแบบอาคารสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ก.พ. 55- 106220 106220 ที่ ศธ 0514.1.32/75 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:44:21
job00808 ออกแบบไฟส่องสว่างประตู 2 เจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ก.พ. 55- 10000 10000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-8/2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:46:51
job00816 ออกแบบปรับปรุงห้องน้ำศูนย์อาหารและบริการ 1 (Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (หัวหน้า) ภายใน ศูนย์อาหารและบริการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 พ.ค. 55- 55000 55000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-12/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:19:58
job00819 ออกแบบปรับปรุงห้องประชุม 1504 อาคาร MS.01 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มิ.ย. 55- 100000 100000 คณะวิทยาการจัดการ ที่ ศธ 0514.22.1/2259 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:30:00
job00820 ออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหอพักชาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มิ.ย. 55- 200000 200000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-16/2555 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:33:45
job00821 ออกแบบไฟฟ้าส่องสว่างภูมิทัศน์และป้าย ประตูสีฐาน (ประตู 5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มิ.ย. 55- 12000 12000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-15/2555 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:36:14
job00822 ออกแบบอาคารชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน ชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 มิ.ย. 55- ชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ซฟ. 06/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:38:34
job00823 ออกแบบป้ายทำเนียบอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ก.ค. 55- 8000 8000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-18/2555 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:40:29
job00826 ออกแบบปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ก.ค. 55- 40000 40000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-19/2555 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:49:58
job00827 ออกแบบพื้นที่การเรียนรู้และกิจกรรมชมรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) , เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ค. 55- 546000 546000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ ศศ.ส./2555 กรกฏาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:53:55
job00828 ออกแบบปรับปรุงตลาดมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 ส.ค. 55- 130000 130000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-21/2555 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:11:30
job00830 ออกแบบปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 ก.ค. 55- ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.1.54/300 ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:22:57
job00831 ออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 ก.ค. 55- 200000 200000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-20/2555 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:24:32
job00833 ออกแบบและจัดทำแบบปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวม 8 ชั้น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ส.ค. 55- 180000 180000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514.19.1.2/1412 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:39:25
job00834 ออกแบบโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธ.ค. 55- 260500 260500 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ 011/2555 เดือน ธันวาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:41:12
job00836 ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวม เพื่อรองรับการเป็นสถาบันการศึกษาที่น่าอยู่อาศัย เรียบร้อย สะอาด และมีความสวยงาม รองรับการขยายตัวของวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) , สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) ภายใน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 ส.ค. 55- 400000 400000 สัญญาวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ วนค.21/2555 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:48:00
job00837 ออกแบบพื้นที่รอบอาคารพลศึกษาและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5 ก.ย. 55- 270000 270000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-24/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:49:54
job00838 ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 ส.ค. 55- 180000 180000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-23/2555 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:52:26
job00839 ออกแบบเข็มกลัดรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (หัวหน้า) ภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ต.ค. 55- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0514.19.1.4/ 1680 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:54:32
job00840 ออกแบบปรับปรุงหอพักหญิงที่ 2 เป็นหอพักชายนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 พ.ย. 55- 200000 200000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-02/2556 ลงวันที่ 5พฤศจิกายน 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:56:12
job00842 ออกแบบออกแบบสำนักงานคณบดีและห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมต่างๆ คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) , เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 พ.ย. 55- คณะศึกษาศาสตร์ ที่ ศธ 0514.5.1.3/926 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 15:00:36
job00843 ออกแบบปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานที่ และระบบประปาสุขาภิบาล หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 พ.ย. 55- 220000 220000 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ศธ 0514.6.1.1.2/5377 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-16 10:55:09
job00847 ออกแบบอาคารที่พักอาศัยบุคลากร วิทยาเขตหนองคาย 1 งาน งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) ภายใน วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 55- 900000 900000 สัญญาวิทยาเตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ วนค.20/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-16 11:05:14
job00978 ออกแบบอาคารเรียนรวมคณะนิติศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพิ้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ม.ค. 55- 1800000 1800000 สัญญาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ เลขที่ สธ.ฉก.2.6-4/2555 ลงวันที่ 13 มกราคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-21 23:37:54
มีทั้งหมด 29 งาน