รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00800 สำรวจวิจัย วิจัย และออกแบบผังการใช้พื้นที่อาคาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 23 มี.ค. 55- 89000 89000 สัญญาที่ 63/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 เทศบาลนครขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:59:17
job00801 ศึกษาออกแบบวิจัยอาคาร ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16 ม.ค. 55- 260000 260000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ศธ0542.01/99 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:32:37
job00804 ออกแบบอาคาร/หอเกียรติยศ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 22 ก.พ. 55- สมาคมศิษย์เก่า ครู และผู้ปกครองโรงเรียนชุมแพศึกษา ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:37:32
job00806 โครงการจัดทำกรอบแนวทางพิจารณา การวางผังและการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการ ในเมืองหลัก-ขอนแก่น งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น 1 ม.ค. 55- 1000000 1000000 ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:43:00
job00809 กิจกรรมการศึกษา-สังเคราะห์และนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาค งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ภายนอก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 6 มี.ค. 55- 480000 480000 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ สวพ.50/ 0135-1/2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 13:55:19
job00811 ออกแบบเจดีย์ วัดนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) , กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) , สักการ ราษีสุทธิ์ (หัวหน้า) , นิสรา อารุณี (หัวหน้า) , อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) ภายนอก วัดนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 6 มี.ค. 55- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 14:01:14
job00813 ออกแบบห้องนิทรรศการและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกรียรติ จังหวัดขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา (หัวหน้า) , ชิงชัย ศิริธร (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขอนแก่น) 19 มี.ค. 55- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ กษ 2704.1/270 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 14:05:11
job00814 ออกแบบศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอุดรธานี งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายนอก กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 3 เม.ย. 55- กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ที่ กห 0482.1.393/572 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 14:06:57
job00818 ออกแบบปรับปรุงและตกแต่งอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น 31 ส.ค. 55- 150000 150000 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ที่ สธ 0313.3/1076 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:28:20
job00824 ออกแบบพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น 26 มิ.ย. 55- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ที่ กต 0305.12/308 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:42:12
job00825 ออกแบบจัดทำกรอบแนวทางการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏิบัติการตาม ผังแม่บทเมืองหลัก : ขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1 ม.ค. 55- 2860000 2860000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 51005/4949 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 13:48:08
job00829 ออกแบบทางสถาปัตยกรรมพระตำหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่หลวงเขายางโปร่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) , เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , วรัฐ ลาชโรจน์ (หัวหน้า) , ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , วารุณี หวัง (หัวหน้า) , สักการ ราษีสุทธิ์ (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) , รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช (หัวหน้า) , นิสรา อารุณี (หัวหน้า) , อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) , สิทธา กองสาสนะ (หัวหน้า) , อานัติ วัฒเนสก์ (หัวหน้า) , มนสิชา เพชรานนท์ (หัวหน้า) ภายนอก ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 ม.ค. 55- คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 316/2556 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 และ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ทกต.ค.002/2555 ที่ทำการกำนันตำบลโคกปรง เดือน มิถุนายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:16:02
job00832 ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรแร่และการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี 1 มิ.ย. 55- 500000 500000 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี ที่ อก 0504/222 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-15 14:33:16
job00846 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์สร้างสรรค์ภาคอีสาน งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 1 ม.ค. 55- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ0514.19.1.4/1924 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-16 11:02:58
มีทั้งหมด 14 งาน