รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00787 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ครั้งที่ 2 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม วารุณี หวัง (หัวหน้า) , ทรงยศ วีระทวีมาศ , กุลศรี ตั้งสกุล , นพดล ตั้งสกุล ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ก.ย. 55- 100000 100000 สัญญารับทุนการบิการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:25:00
job00788 โครงการสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น แบบ Vernadoc วัดโพธ์ชัย และ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล , กุลศรี ตั้งสกุล , เขมโชต ภู่ประเสริฐ ภายใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ต.ค. 55- 100000 100000 สัญญารับทุนการบิการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:24:50
job00789 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตเครื่องเรือนสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มหัตถกรรมชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) , อภิญญา อาษาราช ภายใน 100000 1 ต.ค. 55- 100000 100000 สัญญารับทุนบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:34:08
มีทั้งหมด 3 งาน