รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00796 การพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพานิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) , ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร (หัวหน้า) , สุภาพร อรรถโกมล (หัวหน้า) , ขวัญหทัย ธาดา (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น 13 มี.ค. 55- 300000 300000 สัญญา ภศ.5 กสอ.เลขที่ 26/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:50:27
job00797 การพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพานิชย์และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค กลุ่มเครือข่ายผ้าฝ้ายอินทรีย์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา (หัวหน้า) , วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ (หัวหน้า) , ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) , อภิญญา อาษาราช (หัวหน้า) , ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) , ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น 13 มี.ค. 55- 300000 300000 สัญญา ภศ.5 กสอ.เลขที่ 25/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:52:49
job00798 การให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) , ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (หัวหน้า) , ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (หัวหน้า) , ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) , ชิงชัย ศิริธร (หัวหน้า) , ภาคินี เปล่งดีสกุล (หัวหน้า) , ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น 13 ก.พ. 55- 499500 499500 สัญญา ภศ.5 กสอ.เลขที่ 22/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 ขอนแก่น รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-11 10:55:37
มีทั้งหมด 3 งาน