รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00705 ออกแบบศาลากลางน้ำ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ก.พ. 56- 60000 60000 แบบบันทึกการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ สัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ สธ.ฉก.2.6-6/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 04:51:27
job00984 ออกแบบโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=b8fd7211e5247891e4d4f0562418868a รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:34:43
job00994 ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลับขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 มิ.ย. 56- 600000 600000 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2f73168bf3656f697507752ec592c437 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:10:00
job01007 ออกแบบห้องสมุดและบริเวณสวนหย่อม งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน คณะเภสัชศาสตร์ 15 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=7ce30eeb956b8bbdecfdb304b556edba รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 09:52:51
job01008 ออกแบบสมาคมศิษย์เก่า งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=8194 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-24 10:42:22
job01009 ออกแบบอาคารที่พักอาศัยบุคลากร งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นรากร พุทธโฆษ์ (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=c77bfda61a0204d445185053e6a9a8fe รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 09:56:40
job01013 ออกแบบพื้นที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์ มหาวิทยาัลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สุรกานต์ รวยสูงเนิน (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาัลัยขอนแก่น 6 ส.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=cb463625fc9dde2d82207e15bde1b674 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:49:40
job01015 ออกแบบเสาไฟฟ้า พุทธมณฑลอีสาน งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ส.ค. 56- 8000 8000 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=1819fb9034f796275e6f64950a134e2a รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:59:48
job01117 เขียนแบบ สาธิต งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน สาธิต ขอนแก่น สาธิต ขอนแก่น 3 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=271f17707d8bfd2cd45f7e5182298703 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-06 15:54:05
job01118 ผังแม่บท สาธิต เขมโชติ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน สาธิต ขอนแก่น สาธิต ขอนแก่น 28 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=0db2e204010400f5c506620adcd1ae68 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-06 15:55:27
job01119 ออกแบบอาคาร ศึกษาศาสตร์ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=f19ec2b84181033bf4753a5a51d5d608 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-06 15:56:32
job01123 โครงการ บ้านกึ่งวิถี คณะแพทยศาสตร์ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 20 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2f254e66097fd653a5ca4cfdb33be358 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-06 16:11:53
job01136 ออกแบบศูนย์ภาษา วิทยาการจัดการ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ 5 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=d339a8932df05de23ae3d9e29df4b25f รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:27:58
job01140 ออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) ภายใน สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ 8 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=876e8108f87eb61877c6263228b67256 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:41:43
job01145 ออกแบบสถาบันขงจื๊อ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน สถาบันขงจื๊อ สถาบันขงจื๊อ 2 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=7bcd91571fc1119e87d81e1054255e73 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:53:29
job01149 ออกแบบอาคารสำนักวิทยบริการ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) ภายใน สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ 18 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=e2459ae2cf7921589685a6835ec08a7c รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 11:02:50
มีทั้งหมด 16 งาน