รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00844 ออกแบบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ม.ค. 56- 787325 787325 สัญญา เลขที่ สธ.ฉก.2.6-3/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-16 10:56:52
job00845 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น” (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , กุลศรี ตั้งสกุล (หัวหน้า) , อธิป อุทัยวัฒนานนท์ (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) ภายนอก การเคหะแห่งชาติ 22 มี.ค. 56- 1199720 1199720 สัญญาจ้างโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น” (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ วพ.08/56 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-16 10:59:45
job00985 ออกแบบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ส่งเอกสาร พฤษภาคม 56 งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น 30 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=8ce8b102d40392a688f8c04b3cd6cae0 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:39:51
job00988 ออกแบบสวนสาธารณะภูเวียง งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ นิธิวดี ทองป้อง (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง 15 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=eae31887c8969d1bde123982d3d43cd2 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:48:19
job00989 โครงการจัดทำกรอบแนวทางการปรับปรุงผังแม่บทขอนแก่น งวดที่ 2 งานสร้างสรรค์ งานวิเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 11 มิ.ย. 56- 600000 600000 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2d36b5821f8affc6868b59dfc9af6c9f รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:52:33
job00995 ออกแบบ โรงพยาบาลขอนแก่น งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายนอก โรงพยาบาลขอนแก่น 8 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=8ca01ea920679a0fe3728441494041b9 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:40:23
job00996 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย บึงกาฬ ชัยภูมิ งานสร้างสรรค์ งานวิเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง มนสิชา เพชรานนท์ (หัวหน้า) , นพดล ตั้งสกุล ภายนอก การเคหะแห่งชาติ 5 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=1e7875cf32d306989d80c14308f3a099 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:19:02
job01001 ออกแบบ พระธาตุพนม งานสร้างสรรค์ การออกแบบภูมิทัศน์ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก จังหวัดนครพนม 16 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=e1ab840a08f6e72d3baf13622bef60ad รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-16 15:47:41
job01003 การศึกษารวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ otop ส่งงวดที่ 1 งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ธนสิทธิ์ จันทะรี (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 20 ก.พ. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=7995 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-16 15:52:00
job01004 ประเมินผลผังเมืองอุดรธานี งานสร้างสรรค์ งานวิเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรมและผังเมือง ธรรมวัฒน์ อินทจักร (หัวหน้า) ภายนอก จังหวัดอุดรธานี 26 ก.ค. 56- 136900 136900 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=ad554d8c3b06d6b97ee76a2448bd7913 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-16 15:53:44
job01012 ออกแบบพุทธมหาเจดีย์หลวงตามมหาบัวอุดรธานี วัดป่าภูผาแดง งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อรรถ ชมาฤกษ์ (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) , เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายนอก วัดป่าภูผาแดง 19 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=6f683b372cc7eacb980ec61b736cac74 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:48:08
job01017 ออกแบบอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาัลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายนอก วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 28 ส.ค. 56- 2125000 120000000 http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=9a84a0448b11c17666c7e5db74042219 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:06:54
job01020 ออกแบบวางผัง โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางผังเมือง ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก บริษัท นาคา คลีนเพาเวอร์ จำกัด 14 ส.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2639c6bd2a42e714227b06646829d6ea รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:11:06
job01022 การศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงหนองน้ำจันทร์เป็นสวนสาธารณะ งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ นรากร พุทธโฆษ์ (หัวหน้า) , พีร์นิธิ อักษร (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 27 ส.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=8e443d6819ae22b2d64f75266f535b59 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:13:47
job01038 ก่อสร้างฐานพระประธาน วัดเทพประทานพร ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก วัดเทพประทานพร 24 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=fcf1d8d2f36c0cde8eca4b86a8fe1df8 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-16 09:09:34
job01075 ออกแบบปรับปรุงอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล (หัวหน้า) ภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ 15 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=349f36aa789af083b8e26839bd498af9 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-22 14:15:13
job01076 การศึกษาความเป็นไปได้ หนองน้ำหนองบัวคำแสนเป็นสวนสาธารณะ งานสร้างสรรค์ งานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) , ดารารัตน์ คำเชียงตา (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง 4 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=555183669058fb273008595a9393d628 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-22 14:16:38
job01138 ออกแบบห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม นิธิวดี ทองป้อง (หัวหน้า) , สัญชัย สันติเวส (หัวหน้า) ภายนอก โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 22 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=09779bb7930c8a0a44360e12b538ae3c รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:35:10
job01142 ออกแบบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู งานสร้างสรรค์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=b555f4a2901228cc826327079761e696 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:46:09
มีทั้งหมด 19 งาน