รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00983 วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ ห้องสมุดบ้านดิน งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายใน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=793bc52a941b3951dfdb85fb04f9fd06 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:27:16
job00997 อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) ภายใน คณะวิทยาการจัดการ 26 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=b154e7b21b2ff0a14d96affa6d3fb958 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:21:41
job01006 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ BIM ธัณฐกรณ์ พงศ์พิมล งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=6c1e55ec7c43dc51a37472ddcbd756fb รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 09:50:31
job01016 ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำดุษฎีนิพนธ์ งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=8aa903e40952a84bd7177ad2daeb5962 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:03:47
job01019 คณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร EN09 คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 ส.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=9d38e6eab92b2aeb0a83b570188d5a1a รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:10:05
job01039 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานวิจัย ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ กฤตภัทร ถาปาลบุตร (หัวหน้า) ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2adcfc3929e7c03fac3100d3ad51da26 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-16 09:10:35
job01120 พิจารณาร่างรายงานการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=5cc3749a6e56ef6d656735dff9176074 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-06 16:08:18
job01141 กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตร์ งานบริการวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นอกคณะ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายใน ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 10 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=8361 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:44:33
job01148 คณะกรรมการออกแบบ พุทธมณฑลอีสาน 11 12 56 งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) , เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) , สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) ภายใน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 11 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=8389 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 11:00:49
มีทั้งหมด 9 งาน