รายงาน( วิจัย / งานบริการวิชาการ / งานสร้างสรรค์ / ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม) - 24 เม.ย. 57
รหัสงาน ชื่องาน ประเภทงาน กิจกรรม ผู้ร่วมทำโครงการ ประเภทแหล่งทุน เจ้าของโครงการ ผู้รับบริการ วันที่ทำโครงการ งบดำเนินการ (ใช้จริง) งบประมาณทั้งหมด อื่นๆ สถานะการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
job00701 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2556 งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภาคินี เปล่งดีสกุล (หัวหน้า) , ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (หัวหน้า) , ชิงชัย ศิริธร (หัวหน้า) , ขวัญหทัย ธาดา (หัวหน้า) , ชวนะพล น่วมสวัสดิ์ (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 21 ม.ค. 56- 299484 299484 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 สัญญา ศภ.5 กสอ. เลขที่ 52 /2556 21 มกราคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 04:47:48
job00702 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 งานบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) , ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 1 มี.ค. 56- 200000 200000 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 สัญญา ศภ.5 กสอ. เลขที่ 60 /2556 มีนาคม 2556 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-04-09 04:46:45
job00986 คณะทำงาน โครงการขอนแก่นเมืองใจดี งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ เขมโชต ภู่ประเสริฐ (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 30 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=f1398d2c9b3610251169157332225c49 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:42:02
job00987 กรรมการโครงการประกวด Keep Udon Tidy งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) , ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) ภายนอก อุดรพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี 1 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=06ccc6fac98a777fce43a972eaca83df รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:46:03
job00990 กรรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ OTOP งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 14 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=0baf163c24ed14b515aaf57a9de5501c รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:57:12
job00991 วิทยากร ปลุกสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=126c2da128e5b044dc53405c25b4d8de รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 17:59:23
job00992 วิทยากร สัมมนาสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้าท้องถิ่น งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 24 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=c6969ae30d99f73951cb976b88a457af รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:01:33
job00993 วิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก กรมป่าไม้ 17 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=a16f3a5bda35f1de87328623f0a1711f รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:03:41
job00998 ที่ปรึกษาโครงการสร้างตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันพัฒนาวิสาหกริจขนาดกลางและขนาดย่อม 7 มิ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=b2dc449578a4744a1684d3b0ea933702 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:24:28
job00999 วิทยากร การเติบโตของเมืองและแนวโน้มการพัฒนาเมืองขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=4ddb5b8d603f88e9de689f3230234b47 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-15 18:27:20
job01000 กรรมการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 31 พ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=16bda725ae44af3bb9316f416bd13b1b รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-16 14:02:31
job01002 วิทยากร Green Sustainable Living งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ชูพงษ์ ทองคำสมุทร (หัวหน้า) ภายนอก บริษัท บูกิต ปุนเต้ อัมบราโก้ จำกัด 1 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=2ea1202aed1e0ce30d41be4919b0cc99 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-16 15:49:32
job01005 วิทยากรเทคนิคการแต้มหมี่สีธรรมชาติ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 25 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=ad1f8bb9b51f023cdc80cf94bb615aa9 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 09:35:09
job01010 อาจารย์พิเศษวิชา Landscape Architecture Design ภาคเรียน 1 56 งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=8ab70731b1553f17c11a3bbc87e0b605 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:43:56
job01011 กรรมการดำเนินงาน KBO จังหวัดขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (หัวหน้า) ภายนอก สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น 11 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=01ded4259d101feb739b06c399e9cd9c รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:45:42
job01014 ที่ปรึกษาโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ฐิติพร ฌานวังศะ (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 ส.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=12e1b435e5e53888e787d22c1e8d262d รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 15:53:50
job01018 พิจารณาข้อเสนอการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=195f15384c2a79cedf293e4a847ce85c รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:08:42
job01021 ที่ปรีกษา โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว จังหวัดขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (หัวหน้า) ภายนอก บริษัท เบรนซิตี้ จำกัด 2 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=acaa23f71f963e96c8847585e71352d6 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:12:13
job01023 คณะทำงาน ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สานฝัน อ.ส.พ. งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายนอก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 10 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=e5ba7c3bbe8402a49a10fed2162dac54 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-18 16:14:51
job01024 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาบทความ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ (หัวหน้า) ภายนอก วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 11 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=6459257ddab7b85bf4b57845e875e4d4 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-09-20 02:22:35
job01037 พิจารณาพิจารณาข้อเสนอการวิจัย งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=af4f00ca48321fb026865c5a1772dafd รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-16 09:08:22
job01041 วิทยากร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ จันทนีย์ จิรัณธนัฐ (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 ต.ค. 56- รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-16 09:12:17
job01073 ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมการผังเมืองไทย งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ รวี หาญเผชิญ (หัวหน้า) ภายนอก สมาคมการผังเมืองไทย 1 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=5e9fb672ee46be628a141b594d7c6f3e รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-22 14:13:28
job01074 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม วัดเจติยภูมิ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , นิสรา อารุณี (หัวหน้า) ภายนอก วัดเจติยภูมิ 24 ก.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=4d0b954f0bef437c29dfa73fafdf3fa5 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-22 14:14:30
job01077 วิทยากรให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน งานบริการวิชาการ การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ วิทยากร ดวงแก้ว (หัวหน้า) ภายนอก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 24 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=7edcfb2d8f6a659ef4cd1e6c9b6d7079 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-10-25 15:25:27
job01086 เข้าสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายนอก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น 24 ต.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=44ece762ae7e41e3a0b1301488907eaa รอข้อมูลเพิ่ม 2013-11-01 08:28:00
job01087 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ ศิลปากร งานบริการวิชาการ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ก.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=6e96be832cf8bc6b35a956e8fb66c76a รอข้อมูลเพิ่ม 2013-11-01 08:32:06
job01093 กรรมการวิทยานิพนธ์ งานบริการวิชาการ การตรวจวิทยานิพนธ์นอกคณะ นิชา ตันติเวสส (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=94c4dd41f9dddce696557d3717d98d82 รอข้อมูลเพิ่ม 2013-11-01 14:35:03
job01135 บริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย งานบริการวิชาการ การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ นพดล ตั้งสกุล (หัวหน้า) ภายนอก ม บูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม บูรพา 12 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=8463 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-11 13:39:35
job01139 กรรมการประกวดสัญลักษณ์ ขอนแก่นเมืองใจดี งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ขาม จาตุรงคกุล (หัวหน้า) ภายนอก สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น 7 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocView.php?DOCUMENT_FILE_ID=8357 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:39:18
job01143 ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ ทรงยศ วีระทวีมาศ (หัวหน้า) , ดารารัตน์ คำเชียงตา (หัวหน้า) ภายนอก มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 21 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=5f6ecc9686eb1bff304bbda038c60c54 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:49:14
job01144 ที่ปรึกษาออกแบบนิทรรศการภายนอก ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ระยอง งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา (หัวหน้า) ภายนอก ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ระยอง 21 พ.ย. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=5317b6799188715d5e00a638a4278901 รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:51:00
job01147 ที่ปรึกษา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ สุกัญญา นิสรา งานบริการวิชาการ การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษานอกคณะ สุกัญญา พรหมนารท (หัวหน้า) , นิสรา อารุณี (หัวหน้า) ภายนอก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ 9 ธ.ค. 56- http://personweb.kku.ac.th/e-administration/BackEnd/Program/Manage/DocViewAll.php?DOCUMENT_ID=9c805dcddc7db4e825949f20601fc73b รอข้อมูลเพิ่ม 2014-02-19 10:58:01
มีทั้งหมด 33 งาน