No. Authors Title Date Source title Volume Issue Page Type Status
1 สุรกานต์ รวยสูงเนิน, ธนสิทธิ์ จันทะรี โครงการการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำอีสาน ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 117 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
2 อนุชา คำมุงคุน, ปรานอม ตันสุขานันท์, นพดล ตั้งสกุล การเปลี่ยนแปลงจินตภาพเืมืองวังเวียง สปป.ลาว จากการพัฒนาท่องเที่ยว ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 92 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
3 อธิป อุทัยวัฒนานนท์, นิสรา อารุณี, รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช แผนที่ท่องเที่ยวพุทธสถานตามเ้ส้นทางเลียบแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 46 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
4 ปัทมาภรณ์ รัตนประดับ, ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล แนวทางการปรับปรุงบ้านเดี่ยวสองชั้น โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดขอนแก่น ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 36 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
5 อรรถ ชมาฤกษ์ แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกันเหตุวินาศกรรมและการก่อการร้าย ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 11 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
6 ชูพงษ์ ทองคำสมุทร สาระสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ในคติความเชื่อฮวงจุ้ย ม.ค.-ธ.ค.2554 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 10 1 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci