No. Authors Title Date Source title Volume Issue Page Type Status
1 สุภาพร อรรถโกมล การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำ โดยการผสมผสานภูมิปัญญางานหัตถกรรมพื้นถิ่นของชุมชนบ้านวังถั่ว ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ส.ค.-ธ.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 2 86 ระดับชาติ รอให้ค่าน้ำหนัก
2 วิรดา ดีราษฎร์วิเศษ, ผศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร อิทธิพลช่องเปิดและวัสดุอาคารต่อภาระการทำคามเย็นของระบบปรับอากาศ ส.ค.-ธ.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 2 60 ระดับชาติ รอให้ค่าน้ำหนัก
3 นพดล ตั้งสกุล, สรนาถ สินอุไรพันธ์, นิสรา อารุณี, ทรงยศ วีระทวีมาศ, สักการ ราษีสุทธิ์, สุกัญญา พรหมนารท, เขมโชต ภู่ประเสริฐ, กุลศรี ตั้งสกุล, ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา บ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส.ค.-ธ.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 2 20 ระดับชาติ รอให้ค่าน้ำหนัก
4 ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล สีและการลดความร้อนในอาคาร เม.ย.-ต.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 1 113 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
5 ชูพงษ์ ทองคำสมุทร อิทธิพลของฉนวนต้านทานความร้อนและการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติต่อการถ่ยเทความร้อนผ่านวัสดุผนังอาคาร เม.ย.-ต.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 1 100 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
6 พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ผลของมวลสารภายในต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา เม.ย.-ต.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 1 86 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
7 ศิวดล อุปพงษ์, ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล การใช้แสงธรรมชาติในอาคารผ่านท่อนำแสงแนวดิ่ง เม.ย.-ต.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 1 78 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci
8 ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ การศึกษาการออกแบบเชิงปฏิบัติการที่พักอาศัยชั่วคราวโดยนักศึกษาสถาปัตยกรรม เม.ย.-ต.ค.2556 วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 1 28 ระดับชาติ กพร.,สมศ.(0.25), tci