คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเทคนิคการแพทย์

 ผู้ช่วยวิจัย

สาขา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

รหัส: 574200089   อ้างอิงประกาศ: ( 2696/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200087   อ้างอิงประกาศ: ( 2645/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2557


 ผู้ควบคุมงานพนักงานทำความสะอาด

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200085   อ้างอิงประกาศ: ( 2606/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 นายช่างเทคนิค

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100145   อ้างอิงประกาศ: ( 2697/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือ 2. วุฒิปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาใดสาขาหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2698/2557)

รหัส: 574100146   อ้างอิงประกาศ: ( 2698/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2557


 คนครัว

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100143   อ้างอิงประกาศ: ( 2609/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานซักฟอก

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100142   อ้างอิงประกาศ: ( 2608/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 572500064   อ้างอิงประกาศ: ( 2721/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร การศึกษา บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วารสารศาสตร์ บัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 574100148   อ้างอิงประกาศ: ( 2722/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2557


 นักกายอุปกรณ์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขากายอุปกรณ์

รหัส: 574100144   อ้างอิงประกาศ: ( 2646/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 สัตวแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75 2. มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

รหัส: 572000095   อ้างอิงประกาศ: ( 2693/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2557

สำนักงานอธิการบดี

 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ

รหัส: 574100147   อ้างอิงประกาศ: ( 2719/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.