คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานเวชสถิติ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เพศชาย 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านเวชระเบียน (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 584100009   อ้างอิงประกาศ: ( 148/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 582500019   อ้างอิงประกาศ: ( 151/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 ช่างฝีมือ

สาขา วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100008   อ้างอิงประกาศ: ( 68/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 ช่างรองเท้า

สาขา วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100007   อ้างอิงประกาศ: ( 67/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100006   อ้างอิงประกาศ: ( 66/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 19 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

สำนักงานอธิการบดี

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้่ สำหรับคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 149/2558)

รหัส: 584100010   อ้างอิงประกาศ: ( 149/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.