คณะทันตแพทยศาสตร์

 ช่างทันตกรรม

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม (2 ปีต่อจากม.ปลาย หรือ 4 ปีต่อจากม.ต้น)

รหัส: 582500027   อ้างอิงประกาศ: ( 655/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 เมษายน พ.ศ.2558


 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 ลูกมือช่าง

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100036   อ้างอิงประกาศ: ( 591/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 20 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 มีนาคม พ.ศ.2558


 พนักงานห้องทดลอง

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100037   อ้างอิงประกาศ: ( 614/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 ทันตแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

รหัส: 582000018   อ้างอิงประกาศ: ( 586/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานซักฟอก

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 584200023   อ้างอิงประกาศ: ( 592/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 30 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 23 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย

รหัส: 584100032   อ้างอิงประกาศ: ( 582/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100034   อ้างอิงประกาศ: ( 584/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2558


 นิติกร

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

รหัส: 584100028   อ้างอิงประกาศ: ( 521/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 มีนาคม พ.ศ.2558


 พนักงานประจำห้อง

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100033   อ้างอิงประกาศ: ( 583/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุ 25-45 ปี 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 584100030   อ้างอิงประกาศ: ( 580/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 20 เมษายน พ.ศ.2558

สำนักงานอธิการบดี

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ วิจิตรศิลป์

รหัส: 584100031   อ้างอิงประกาศ: ( 581/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 20 เมษายน พ.ศ.2558


 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ

รหัส: 584100035   อ้างอิงประกาศ: ( 585/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2558


 ผู้จัดการศูนย์อาหารและบริากร 4

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200024   อ้างอิงประกาศ: ( 615/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 23 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.