คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์ 2. เพศหญิง 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการในหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยทางชีวภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100118   อ้างอิงประกาศ: ( 2167/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2557


 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้ว 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 572000076   อ้างอิงประกาศ: ( 2128/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100119   อ้างอิงประกาศ: ( 2186/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 572500056   อ้างอิงประกาศ: ( 2129/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2557


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รหัส: 574100117   อ้างอิงประกาศ: ( 2166/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์

รหัส: 574100120   อ้างอิงประกาศ: ( 2231/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.