คณะเกษตรศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา การจัดการ การเกษตร จิตวิทยา

รหัส: 574100159   อ้างอิงประกาศ: ( 2921/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 ธันวาคม พ.ศ.2557

คณะทันตแพทยศาสตร์

 ผู้ช่วยทันตแพทย์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

รหัส: 572500071   อ้างอิงประกาศ: ( 2917/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 มกราคม พ.ศ.2558


 ช่างทันตกรรม

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรช่างทันตกรรมที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิม.ปลาย หรือ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.ต้น

รหัส: 572500076   อ้างอิงประกาศ: ( 2967/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 09 มกราคม พ.ศ.2558


 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100160   อ้างอิงประกาศ: ( 2922/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 06 มกราคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1606)

สาขา 1. วุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 2. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นลูกจ้างโครงการและองค์กรในกำกับ) 3. มีผลการประเมินระดับดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานทั่วไป และด้านวิเทศสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

รหัส: 572500072   อ้างอิงประกาศ: ( 2935/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1609)

สาขา 1. วุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เป็นบุคลากรม.ขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นลูกจ้างโครงการและองค์กรในกำกับ) 3. มีผลการประเมินระดับดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 6 ปี

รหัส: 572500075   อ้างอิงประกาศ: ( 2938/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1608)

สาขา 1. วุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา 2. เป็นบุคลากรม.ขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นลูกจ้างโครงการและองค์กรในกำกับ) 3. มีผลการประเมินระดับดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี 4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางไม่น้อยกว่า 5 ปี

รหัส: 572500074   อ้างอิงประกาศ: ( 2937/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1607)

สาขา 1. วุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 2. เป็นบุคลากรม.ขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นลูกจ้างโครงการและองค์กรในกำกับ) 3. มีผลการประเมินระดับดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานทั่วไป และด้านเลขานุการหน้าห้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

รหัส: 572500073   อ้างอิงประกาศ: ( 2936/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทขนส่ง

รหัส: 574100156   อ้างอิงประกาศ: ( 2868/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 ธันวาคม พ.ศ.2557


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย

รหัส: 574100157   อ้างอิงประกาศ: ( 2869/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 ธันวาคม พ.ศ.2557


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200092   อ้างอิงประกาศ: ( 2918/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญฃี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 574100153   อ้างอิงประกาศ: ( 2819/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 ธันวาคม พ.ศ.2557


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 574100154   อ้างอิงประกาศ: ( 2820/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 ธันวาคม พ.ศ.2557


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ หรือ ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ (LAB)

รหัส: 572500069   อ้างอิงประกาศ: ( 2867/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 ธันวาคม พ.ศ.2557


 นักวิชาการพัสดุ

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574200094   อ้างอิงประกาศ: ( 2939/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574200093   อ้างอิงประกาศ: ( 2919/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 18 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทุกสาขา

รหัส: 574100161   อ้างอิงประกาศ: ( 2923/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 ธันวาคม พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.