คณะเกษตรศาสตร์

 ผู้ประสานงานโครงการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ การตลาด การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ 2. เพศหญิง

รหัส: 574200077   อ้างอิงประกาศ: ( 2484/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 2. เพศชาย

รหัส: 574200079   อ้างอิงประกาศ: ( 2486/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาการผลิตสัตว์ หรือ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

รหัส: 574200078   อ้างอิงประกาศ: ( 2485/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเทคนิคการแพทย์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา

รหัส: 574100135   อ้างอิงประกาศ: ( 2537/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผู้ช่วยสอน

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลและมีบัตรประจำตัวสมาชิก

รหัส: 574200076   อ้างอิงประกาศ: ( 2483/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การบัญชี 2. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีผลการประเมินระดับดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน สำหรับคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2462/2557)

รหัส: 572500060   อ้างอิงประกาศ: ( 2462/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานบริการ

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100134   อ้างอิงประกาศ: ( 2497/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100137   อ้างอิงประกาศ: ( 2539/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัีตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100136   อ้างอิงประกาศ: ( 2538/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล 2. สอบผ่านหรือมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ได้รับอนุญาตจากสภาพการพยาบาล) และเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล

รหัส: 572000092   อ้างอิงประกาศ: ( 2508/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200069   อ้างอิงประกาศ: ( 2409/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 14 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พยาบาล

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2427/2557)

รหัส: 572000089   อ้างอิงประกาศ: ( 2427/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 06 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ของแพทยสภาที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

รหัส: 572000091   อ้างอิงประกาศ: ( 2507/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่พัสดุ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเที่ยบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100132   อ้างอิงประกาศ: ( 2495/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574200075   อ้างอิงประกาศ: ( 2461/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานการแพทย์

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574200070   อ้างอิงประกาศ: ( 2410/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 14 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 พนักงานซักฟอก

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574100133   อ้างอิงประกาศ: ( 2496/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุ 25-45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคฃ และชนิดที่ 2

รหัส: 574100130   อ้างอิงประกาศ: ( 2455/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 20 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบัญชี

รหัส: 574200074   อ้างอิงประกาศ: ( 2460/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 21 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีผลการประเมินดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน

รหัส: 572000090   อ้างอิงประกาศ: ( 2428/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

รหัส: 574100129   อ้างอิงประกาศ: ( 2458/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

วิทยาเขตหนองคาย

 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การจัดการ เลขานุการ (ขยายเวลารับสมัคร)

รหัส: 574100127   อ้างอิงประกาศ: ( 2403/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 07 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

สำนักงานอธิการบดี

 คนงาน

สาขา 1. วุฒิชั้ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100138   อ้างอิงประกาศ: ( 2540/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100131   อ้างอิงประกาศ: ( 2494/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.