คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป

รหัส: 574200062   อ้างอิงประกาศ: ( 2082/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 09 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 17 กันยายน พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้ว 3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 572000076   อ้างอิงประกาศ: ( 2128/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2557


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100108   อ้างอิงประกาศ: ( 1973/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 03 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และ/หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2) 4. มีใบอนุญาตมีและใช้วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่

รหัส: 574100110   อ้างอิงประกาศ: ( 2038/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 26 กันยายน พ.ศ.2557


 คนงาน (งานบริการห้องผ่าตัด)

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้่ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100103   อ้างอิงประกาศ: ( 1933/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 19 กันยายน พ.ศ.2557


 คนงาน (งานจ่ายกลาง)

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้่ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ** กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและกำหนดการรับสมัคร

รหัส: 574100104   อ้างอิงประกาศ: ( 1934/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 572500056   อ้างอิงประกาศ: ( 2129/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (งานวิเทศสัมพันธ์)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100106   อ้างอิงประกาศ: ( 1971/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 03 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 กันยายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (งานพัสดุ)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100107   อ้างอิงประกาศ: ( 1972/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 03 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 กันยายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางหลักสูตรและการสอน

รหัส: 574100109   อ้างอิงประกาศ: ( 2015/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 กันยายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รหัส: 574100112   อ้างอิงประกาศ: ( 2083/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557

คณะเภสัชศาสตร์

 นักวิทยาศาสตร์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือ สาขาวิชาชีวเคมี หรือ สาขาวิชาชีววิทยา

รหัส: 572000074   อ้างอิงประกาศ: ( 2017/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 574100094   อ้างอิงประกาศ: ( 1823/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 กันยายน พ.ศ.2557

วิทยาเขตหนองคาย

 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 574100111   อ้างอิงประกาศ: ( 2049/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 26 กันยายน พ.ศ.2557

สำนักงานอธิการบดี

 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100115   อ้างอิงประกาศ: ( 2119/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 กันยายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.