คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผู้ช่วยสอน

สาขา 1.มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

รหัส: 584200036   อ้างอิงประกาศ: ( 758/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584200026   อ้างอิงประกาศ: ( 638/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. เพศชาย 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584200027   อ้างอิงประกาศ: ( 639/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584200028   อ้างอิงประกาศ: ( 640/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานผลิตทดลอง

สาขา 1. วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เพศชาย

รหัส: 584100038   อ้างอิงประกาศ: ( 684/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 03 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 29 เมษายน พ.ศ.2558


 ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200035   อ้างอิงประกาศ: ( 688/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200033   อ้างอิงประกาศ: ( 686/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 นักวิชาการสาธารณสุข

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุข ทุกสาขา

รหัส: 584200034   อ้างอิงประกาศ: ( 687/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 พนักงานการแพทย์

สาขา วุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 582000019   อ้างอิงประกาศ: ( 685/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 03 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 29 เมษายน พ.ศ.2558

คณะเภสัชศาสตร์

 พนักงานบริการ

สาขา คุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 643/2558)

รหัส: 584200031   อ้างอิงประกาศ: ( 643/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ การศึกษา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584200029   อ้างอิงประกาศ: ( 641/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558


 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584200030   อ้างอิงประกาศ: ( 642/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์

 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สาขา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หรือ ชีววิทยา

รหัส: 584200032   อ้างอิงประกาศ: ( 656/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558

คณะศึกษาศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา 1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลการประเมินดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือ สื่อสารมวลชน

รหัส: 582500026   อ้างอิงประกาศ: ( 597/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558

สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การขาย การตลาด การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584200040   อ้างอิงประกาศ: ( 829/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2558

สำนักงานประสานความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา ทางบัญชี บริหารธุรกิจ

รหัส: 584200038   อ้างอิงประกาศ: ( 827/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2558


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร การศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ นโยบายและการวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

รหัส: 584200037   อ้างอิงประกาศ: ( 826/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200039   อ้างอิงประกาศ: ( 828/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 27 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2558

สำนักทะเบียนและประมวลผล

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รหัส: 582500028   อ้างอิงประกาศ: ( 712/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.