คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 นักการภารโรง

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584200049   อ้างอิงประกาศ: ( 1040/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 ช่างไม้

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100048   อ้างอิงประกาศ: ( 1014/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน พ.ศ.2558


 พนักงานธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร พณิชยการ การจัดการ บัญชี การขาย การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584200045   อ้างอิงประกาศ: ( 1012/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน พ.ศ.2558


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100045   อ้างอิงประกาศ: ( 925/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 02 มิถุนายน พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ บัญชี เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100049   อ้างอิงประกาศ: ( 1016/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน พ.ศ.2558


 คนงาน

สาขา วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100046   อ้างอิงประกาศ: ( 926/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 02 มิถุนายน พ.ศ.2558


 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รหัส: 584200047   อ้างอิงประกาศ: ( 1015/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 03 มิถุนายน พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200046   อ้างอิงประกาศ: ( 1013/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 15 มิถุนายน พ.ศ.2558


 คนงาน

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100047   อ้างอิงประกาศ: ( 927/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 02 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะวิทยาศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 2. อายุ 30 - 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584200043   อ้างอิงประกาศ: ( 994/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ

รหัส: 582500032   อ้างอิงประกาศ: ( 1070/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะศึกษาศาสตร์

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา

รหัส: 584100050   อ้างอิงประกาศ: ( 1097/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 มิถุนายน พ.ศ.2558

ศูนย์บริการวิชาการ

 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200044   อ้างอิงประกาศ: ( 1011/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2558

สำนักงานอธิการบดี

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์

รหัส: 584100051   อ้างอิงประกาศ: ( 1098/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2558


 นักวิทยาศาสตร์

สาขา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

รหัส: 584200050   อ้างอิงประกาศ: ( 1087/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.