คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

สาขา 1. เป็นชาวต่างชาติ 2. วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

รหัส: 584100060   อ้างอิงประกาศ: ( 1289/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พนักงานการเงินและบัญชี

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การจัดการ การตลาด การขาย เลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100068   อ้างอิงประกาศ: ( 1426/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รหัส: 582000034   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 584200061   อ้างอิงประกาศ: ( 1295/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 4 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 584100061   อ้างอิงประกาศ: ( 1292/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือ ใบรับรอง หรือ เกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม 2. มีใบประกอบโรคศิลป์

รหัส: 582000042   อ้างอิงประกาศ: ( 1460/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือ ใบรับรอง หรือ เกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม 2. มีใบประกอบโรคศิลป์

รหัส: 582500048   อ้างอิงประกาศ: ( 1461/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

รหัส: 582000032   อ้างอิงประกาศ: ( 1294/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพ 3. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 582000041   อ้างอิงประกาศ: ( 1434/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 คนงาน

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100057   อ้างอิงประกาศ: ( 1232/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 584100067   อ้างอิงประกาศ: ( 1402/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (หน่วยการุณรักษ์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุกสาขา

รหัส: 582000039   อ้างอิงประกาศ: ( 1431/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (ภ.กุมารเวชศาสตร์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

รหัส: 582000037   อ้างอิงประกาศ: ( 1429/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (ภ.รังสีวิทยา)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

รหัส: 582000044   อ้างอิงประกาศ: ( 1525/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (ภ.วิสัญญีวิทยา)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

รหัส: 582000038   อ้างอิงประกาศ: ( 1430/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (ภ.ศัลยศาสตร์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

รหัส: 582000035   อ้างอิงประกาศ: ( 1387/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 09 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

รหัส: 582000033   อ้างอิงประกาศ: ( 1314/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 แพทย์ (ภ.อายุรศาสตร์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

รหัส: 582000036   อ้างอิงประกาศ: ( 1388/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การขาย การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100066   อ้างอิงประกาศ: ( 1392/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 26 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 ผู้ควบคุมงานพนักงานทำความสะอาด

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

รหัส: 584200062   อ้างอิงประกาศ: ( 1296/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี เลขานุการ การจัดการ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100062   อ้างอิงประกาศ: ( 1313/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี เลขานุการ การจัดการ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100064   อ้างอิงประกาศ: ( 1390/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ บัญชี เลขานุการ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 584100058   อ้างอิงประกาศ: ( 1269/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 คนครัว

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584100065   อ้างอิงประกาศ: ( 1391/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 26 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558


 พนักงานการแพทย์

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 584200057   อ้างอิงประกาศ: ( 1268/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 16 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คณะศึกษาศาสตร์

 แม่บ้าน

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 584100070   อ้างอิงประกาศ: ( 1462/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 พนักงานห้องปฏิบัติการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างอุตสาหกรรม ช่างออกแบบเครื่องเรือน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้ช่วยสอน ผู้ควบคุมโรงปฏิบัติการในสถานศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเรือน

รหัส: 584100069   อ้างอิงประกาศ: ( 1435/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ 2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกรักษาสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 584100059   อ้างอิงประกาศ: ( 1288/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 08 กรกฎาคม พ.ศ.2558

สำนักงานอธิการบดี

 นักวิชาการศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200056   อ้างอิงประกาศ: ( 1239/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 16 มิถุนายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.