คณธแพทยศาสตร์

 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

รหัส: 572000060   อ้างอิงประกาศ: ( 1614/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

คณะทันตแพทยศาสตร์

 พนักงานการเงินและบัญชี

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี

รหัส: 574100079   อ้างอิงประกาศ: ( 1558/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การจัดการ การขาย การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200054   อ้างอิงประกาศ: ( 1559/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2557


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 3. อายุ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100076   อ้างอิงประกาศ: ( 1484/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100081   อ้างอิงประกาศ: ( 1575/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557


 พนักงานผลิตทดลอง

สาขา 1. วุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100080   อ้างอิงประกาศ: ( 1574/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 572500045   อ้างอิงประกาศ: ( 1560/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 07 สิงหาคม พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

รหัส: 572000061   อ้างอิงประกาศ: ( 1615/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100078   อ้างอิงประกาศ: ( 1504/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 01 สิงหาคม พ.ศ.2557


 นักประชาสัมพันธ์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การชาย การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัส: 574200056   อ้างอิงประกาศ: ( 1613/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 14 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คนสวน

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย

รหัส: 574100075   อ้างอิงประกาศ: ( 1448/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 นักการภารโรง

สาขา วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574100082   อ้างอิงประกาศ: ( 1640/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 01 สิงหาคม พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.