วิศวกร (คณะแพทยศาสตร์)

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2. มีประสบการณ์ทำงานในการวางแผนซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรอง) 3. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน หรือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 582500023   อ้างอิงประกาศ: ( 313/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 วิศวกร (คณะแพทยศาสตร์)

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รหัส: 582500024   อ้างอิงประกาศ: ( 313/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รหัส: 584100018   อ้างอิงประกาศ: ( 397/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ สำหรับคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 240/2558)

รหัส: 584100016   อ้างอิงประกาศ: ( 240/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 04 มีนาคม พ.ศ.2558


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 582000014   อ้างอิงประกาศ: ( 297/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


 ผู้ควบคุมงานพนักงานทำความสะอาด

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 584200013   อ้างอิงประกาศ: ( 338/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2558

คณะวิทยาการจัดการ

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 584100019   อ้างอิงประกาศ: ( 398/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.