คณะทันตแพทยศาสตร์

 ผู้ช่วยทันตแพทย์

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

รหัส: 574100105   อ้างอิงประกาศ: ( 1949/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2557


 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100091   อ้างอิงประกาศ: ( 1805/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 คนครัว

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100092   อ้างอิงประกาศ: ( 1806/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 คนงาน (งานจ่ายกลาง)

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้่ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100104   อ้างอิงประกาศ: ( 1934/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 19 กันยายน พ.ศ.2557


 คนงาน (งานบริการห้องผ่าตัด)

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้่ 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100103   อ้างอิงประกาศ: ( 1933/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 19 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100100   อ้างอิงประกาศ: ( 1879/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557


 เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100101   อ้างอิงประกาศ: ( 1880/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานโทรศัพท์

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100089   อ้างอิงประกาศ: ( 1802/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานธุรการ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100102   อ้างอิงประกาศ: ( 1881/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานพัสดุ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100088   อ้างอิงประกาศ: ( 1801/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าการตลาด

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคาร

รหัส: 574200061   อ้างอิงประกาศ: ( 1796/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 574100094   อ้างอิงประกาศ: ( 1823/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 กันยายน พ.ศ.2557

สำนักงานอธิการบดี

 คนงาน (สนง.จัดการหอพักฯ)

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100098   อ้างอิงประกาศ: ( 1877/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 คนงาน (กองอาคารฯ)

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574100099   อ้างอิงประกาศ: ( 1878/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.