พนักงานวิทยาศาสตร์ (306)

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีทักษะทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งพนักงานการแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 573000010   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการศึกษา (1980)

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 2. มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถจัดทำเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษได้

รหัส: 572000037   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานการเกษตร (299)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการเกษตร (พืชศาสตร์)

รหัส: 573000006   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานการเกษตร (329)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการเกษตร

รหัส: 573000007   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 ช่างเทคนิค (320)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างกล กลโรงงาน เทคนิคการผลิต

รหัส: 573000005   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 ช่างเทคนิค

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างทุกสาขา

รหัส: 573000003   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 ช่างเทคนิค (254)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

รหัส: 573000004   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานโสตทัศนศึกษา

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

รหัส: 573000015   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (9, 94)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสัตวศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สัตวรักษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์

รหัส: 573000008   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (330)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

รหัส: 573000014   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (190)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

รหัส: 573000009   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (318)

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเคมี เคมีปฏิบัติ เคมีเทคนิค เทคโนโลยีเคมี

รหัส: 573000012   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร การศึกษา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ นโยบายและการวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

รหัส: 572000036   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักตรวจสอบภายใน

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์

รหัส: 572000035   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการศึกษา (1328, 1397)

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์

รหัส: 572500024   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการศึกษา (2066, 2523)

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์

รหัส: 572000038   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักสารสนเทศ

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ ทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) หรือ ทางสารสนเทศศาสตร์

รหัส: 572000039   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เวชนิทัศน์ สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัส: 572500025   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (317)

สาขา วุฒิอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปกศ.สูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเคมี เคมีปฏิบัติ เคมีเทคนิค เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รหัส: 573000011   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557


 พนักงานวิทยาศาสตร์ (319)

สาขา วุฒิอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปกศ.สูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

รหัส: 573000013   อ้างอิงประกาศ: ( 786/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2557

คณะพยาบาลศาสตร์

 ผู้ช่วยสอน

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 3. เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลและมีบัตรประจำตัวสมาชิก

รหัส: 574200030   อ้างอิงประกาศ: ( 769/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 เมษายน พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ 2. อายุ 25-40 ปี

รหัส: 572000032   อ้างอิงประกาศ: ( 703/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2557


 คนงาน

สาขา 1. วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200032   อ้างอิงประกาศ: ( 850/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัดไม่น้อยกว่า 5 ปี

รหัส: 573000016   อ้างอิงประกาศ: ( 841/2557 )
ประเภท: พนักงานราชการ
เริ่มสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 นักชีวสถิติ

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านชีวสถิติ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ชีวสถิติ 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574200028   อ้างอิงประกาศ: ( 704/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 26 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2557


 นักกิจกรรมบำบัด

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขากิจกรรมบำบัด 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบประกอบโรคศิลป์ สาขากิจกรรมบำบัด

รหัส: 572000041   อ้างอิงประกาศ: ( 818/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100035   อ้างอิงประกาศ: ( 816/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574200031   อ้างอิงประกาศ: ( 849/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 พนักงานพัสดุ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100033   อ้างอิงประกาศ: ( 765/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 เมษายน พ.ศ.2557


 นักวิชาการพัสดุ

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100036   อ้างอิงประกาศ: ( 817/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต

รหัส: 572500026   อ้างอิงประกาศ: ( 838/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 เมษายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยเภสัชกร

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574100034   อ้างอิงประกาศ: ( 798/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 01 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.