คณะทันตแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2) ขึ้นไป 4. มีประสบการณ์ด้านการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100096   อ้างอิงประกาศ: ( 1822/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 26 สิงหาคม พ.ศ.2557


 พนักงานผลิตทดลอง

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุ 25-30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100097   อ้างอิงประกาศ: ( 1827/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 26 สิงหาคม พ.ศ.2557


 นักรังสีการแพทย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค

รหัส: 572000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1795/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเอกสารสนเทศ

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัส: 574100095   อ้างอิงประกาศ: ( 1821/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานธุรการ

สาขา 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 574100091   อ้างอิงประกาศ: ( 1805/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 คนครัว

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100092   อ้างอิงประกาศ: ( 1806/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 ผู้ช่วยพยาบาล

สาขา 1. สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) **คณะขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติข้อนี้ 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)

รหัส: 572500045   อ้างอิงประกาศ: ( 1560/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 27 สิงหาคม พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิกายวิภาคศาสตร์

รหัส: 572000068   อ้างอิงประกาศ: ( 1799/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

รหัส: 572000069   อ้างอิงประกาศ: ( 1800/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม พ.ศ.2557


 แพทย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

รหัส: 572000067   อ้างอิงประกาศ: ( 1798/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม พ.ศ.2557


 พนักงานโทรศัพท์

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100089   อ้างอิงประกาศ: ( 1802/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 พนักงานพัสดุ

สาขา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574100088   อ้างอิงประกาศ: ( 1801/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าการตลาด

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บัญชี การตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคาร

รหัส: 574200061   อ้างอิงประกาศ: ( 1796/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 02 กันยายน พ.ศ.2557


 นักกายอุปกรณ์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ สาขากายอุปกรณ์

รหัส: 574100086   อ้างอิงประกาศ: ( 1783/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 สิงหาคม พ.ศ.2557


 พนักงานประจำห้อง

สาขา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 574100090   อ้างอิงประกาศ: ( 1803/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุ 25 - 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 574100085   อ้างอิงประกาศ: ( 1742/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

รหัส: 574100093   อ้างอิงประกาศ: ( 1807/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ชนิดที่ 2)

รหัส: 574100094   อ้างอิงประกาศ: ( 1823/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 18 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 กันยายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.