คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

รหัส: 572500050   อ้างอิงประกาศ: ( 1797/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 21 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ตามคุณสมบัติประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1785/2557)

รหัส: 572000065   อ้างอิงประกาศ: ( 1785/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือ การบัญชี หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจที่มีวิชาการเงินเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา

รหัส: 572500042   อ้างอิงประกาศ: ( 1397/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริกดาร หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572500051   อ้างอิงประกาศ: ( 1836/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1743/2557)

รหัส: 572000062   อ้างอิงประกาศ: ( 1743/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หรือ สาขาวิชาโลหะ หรือ สาขาวิชาเซรามิก หรือ สาขาวิชาพอลิเมอร์ ที่มีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หรือ สาขาวิชาโลหะ หรือ สาขาวิชาเซรามิก หรือ สาขาวิชาพอลิเมอร์

รหัส: 572000064   อ้างอิงประกาศ: ( 1784/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามคุณสมบัติประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1804/2557)

รหัส: 572000070   อ้างอิงประกาศ: ( 1804/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาจีน หรือ หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาจีน) หรือ ภาษาจีน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป

รหัส: 562000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการประมง หรือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาวิชาชีววิทยา 2. ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาหรือการประมลทั้่งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

รหัส: 572000063   อ้างอิงประกาศ: ( 1739/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 17 กันยายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

รหัส: 574100083   อ้างอิงประกาศ: ( 1666/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 01 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200059   อ้างอิงประกาศ: ( 1737/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200060   อ้างอิงประกาศ: ( 1738/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาธุบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200058   อ้างอิงประกาศ: ( 1736/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200057   อ้างอิงประกาศ: ( 1731/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางภาษาไทย

รหัส: 572000071   อ้างอิงประกาศ: ( 1835/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 15 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1450/2557)

รหัส: 572000059   อ้างอิงประกาศ: ( 1450/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 579/2557)

รหัส: 572000026   อ้างอิงประกาศ: ( 579/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.