คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

รหัส: 572500047   อ้างอิงประกาศ: ( 1573/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตรืและนรีเวชวิทยา

รหัส: 572500046   อ้างอิงประกาศ: ( 1572/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กรกฎาคม พ.ศ.2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางภาษาไทย

รหัส: 572000052   อ้างอิงประกาศ: ( 1260/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 11 มิถุนายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 11 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือ การบัญชี หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจที่มีวิชาการเงินเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา

รหัส: 572500042   อ้างอิงประกาศ: ( 1397/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

รหัส: 572500034   อ้างอิงประกาศ: ( 1320/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 19 มิถุนายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572500037   อ้างอิงประกาศ: ( 1353/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

รหัส: 572000054   อ้างอิงประกาศ: ( 1338/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 23 มิถุนายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนาฏศิลป์สากล

รหัส: 574200055   อ้างอิงประกาศ: ( 1595/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาจีน หรือ หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาจีน) หรือ ภาษาจีน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป

รหัส: 562000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200052   อ้างอิงประกาศ: ( 1449/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1450/2557)

รหัส: 572000059   อ้างอิงประกาศ: ( 1450/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 579/2557)

รหัส: 572000026   อ้างอิงประกาศ: ( 579/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.