คณพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาล 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 3. เป็นสมาชิกของสภาของการพยาบาลและมีบัตรประจำตัวสมาชิก

รหัส: 582000022   อ้างอิงประกาศ: ( 735/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2558

คณะเทคโนโลยี

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอกตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 238/2558) 2. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 3. มีหนังสือรับรองความประพฤติ

รหัส: 582000012   อ้างอิงประกาศ: ( 238/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 04 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 150/2558)

รหัส: 582000011   อ้างอิงประกาศ: ( 150/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3047/2557)

รหัส: 572000102   อ้างอิงประกาศ: ( 3047/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ หรือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติประกันภัย หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

รหัส: 582000021   อ้างอิงประกาศ: ( 740/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาให้คำปรึกษา 2. ต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา

รหัส: 582500020   อ้างอิงประกาศ: ( 184/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

รหัส: 584100039   อ้างอิงประกาศ: ( 736/2558 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 06 พฤษภาคม พ.ศ.2558

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส: 582000020   อ้างอิงประกาศ: ( 713/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 เมษายน พ.ศ.2558


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2509/2557)

รหัส: 572000093   อ้างอิงประกาศ: ( 2509/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2335/2557)

รหัส: 572000085   อ้างอิงประกาศ: ( 2335/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.