คณะเทคโนโลยี

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอกตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 238/2558) 2. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 3. มีหนังสือรับรองความประพฤติ

รหัส: 582000012   อ้างอิงประกาศ: ( 238/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 04 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หรือเป็นผู้ที่กำลังฝึกอบรมสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคในสถาบันที่แพทยสภารับรองเป็นปีสุดท้าย

รหัส: 582500031   อ้างอิงประกาศ: ( 1017/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 25 สิงหาคม พ.ศ.2558

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 150/2558)

รหัส: 582000011   อ้างอิงประกาศ: ( 150/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3047/2557)

รหัส: 572000102   อ้างอิงประกาศ: ( 3047/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ หรือ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติประกันภัย หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

รหัส: 582000021   อ้างอิงประกาศ: ( 740/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 928/2558)

รหัส: 582000024   อ้างอิงประกาศ: ( 928/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 19 มิถุนายน พ.ศ.2558

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2335/2557)

รหัส: 572000085   อ้างอิงประกาศ: ( 2335/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.