คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

รหัส: 582500060   อ้างอิงประกาศ: ( 1929/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รหัส: 582500058   อ้างอิงประกาศ: ( 1927/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รหัส: 582500066   อ้างอิงประกาศ: ( 1983/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.ศัลยศาสตร์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

รหัส: 582500065   อ้างอิงประกาศ: ( 1982/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.สูติศาสตร์ฯ)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือ อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

รหัส: 582500063   อ้างอิงประกาศ: ( 1980/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.สูติศาสตร์ฯ)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รหัส: 582500067   อ้างอิงประกาศ: ( 1984/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

รหัส: 582500059   อ้างอิงประกาศ: ( 1928/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.อายุรศาสตร์)

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

รหัส: 582500064   อ้างอิงประกาศ: ( 1981/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558


 อาจารย์ (ภ.สรีรวิทยา)

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 582500068   อ้างอิงประกาศ: ( 1985/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 28 สิงหาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2558

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.