คณะเทคโนโลยี

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความรู้ความสามารถ และ/หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)

รหัส: 572000084   อ้างอิงประกาศ: ( 2334/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 01 ธันวาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญเอก หรือ ปริญญาโท ทางด้านการเงินหรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเงินเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา สำหรับคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2407/2557)

รหัส: 572500058   อ้างอิงประกาศ: ( 2407/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 13 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรมอุตสาหกรรมการบริการ หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572000082   อ้างอิงประกาศ: ( 2219/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 24 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรมอุตสาหกรรมการบริหาร หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572000080   อ้างอิงประกาศ: ( 2217/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 24 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) หรือปริญญาที่มีสาขาการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของวุฒิการศึกษา ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2425/2557)

รหัส: 572000087   อ้างอิงประกาศ: ( 2425/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 15 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอกหรือโท ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริการ หรือ การจัดการอีเว้นท์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2216/2557)

รหัส: 572500051   อ้างอิงประกาศ: ( 1836/2557 ) , ( 2216/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ 2. ต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัส: 572000088   อ้างอิงประกาศ: ( 2426/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามคุณสมบัติประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1804/2557)

รหัส: 572000070   อ้างอิงประกาศ: ( 1804/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ วิศวกรรมเคมี

รหัส: 572000083   อ้างอิงประกาศ: ( 2220/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาจีน หรือ หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาจีน) หรือ ภาษาจีน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป

รหัส: 562000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาให้คำปรึกษา 2. ต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา

รหัส: 572500059   อ้างอิงประกาศ: ( 2457/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200064   อ้างอิงประกาศ: ( 2331/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 06 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200065   อ้างอิงประกาศ: ( 2332/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 06 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.25

รหัส: 574200066   อ้างอิงประกาศ: ( 2339/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 06 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2335/2557)

รหัส: 572000085   อ้างอิงประกาศ: ( 2335/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 574200072   อ้างอิงประกาศ: ( 2424/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 15 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 05 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.