คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการสอนและวิจัยทางด้าน plant genome analysis, plant gene expression และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืช

รหัส: 562000120   อ้างอิงประกาศ: ( 2206/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 03 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

คณะพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 797/2557)

รหัส: 572000040   อ้างอิงประกาศ: ( 797/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 25 เมษายน พ.ศ.2557

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับมรา 109/2557)

รหัส: 572000010   อ้างอิงประกาศ: ( 109/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 มกราคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 18 เมษายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 660/2557)

รหัส: 572500023   อ้างอิงประกาศ: ( 660/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 659/2557)

รหัส: 572000029   อ้างอิงประกาศ: ( 659/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 24 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาจีน หรือ หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาจีน) หรือ ภาษาจีน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป

รหัส: 562000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2602/2556)

รหัส: 562000136   อ้างอิงประกาศ: ( 2602/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2557)

รหัส: 572000034   อ้างอิงประกาศ: ( 766/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 03 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 767/2557)

รหัส: 572000033   อ้างอิงประกาศ: ( 767/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 03 เมษายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 579/2557)

รหัส: 572000026   อ้างอิงประกาศ: ( 579/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 259/2557)

รหัส: 572000016   อ้างอิงประกาศ: ( 259/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 มกราคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.