คณะเทคโนโลยี

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอกตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 238/2558) 2. มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 3. มีหนังสือรับรองความประพฤติ

รหัส: 582000012   อ้างอิงประกาศ: ( 238/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 04 มิถุนายน พ.ศ.2558

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิกายวิภาค หรือกำลังฝึกอบรมสาขาพยาธิกายวิภาคเป็นปีสุดท้าย

รหัส: 582500022   อ้างอิงประกาศ: ( 298/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2558

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 150/2558)

รหัส: 582000011   อ้างอิงประกาศ: ( 150/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรมอุตสาหกรรมการบริการ หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572000082   อ้างอิงประกาศ: ( 2219/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 24 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม พ.ศ.2558


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2723/2557)

รหัส: 572000097   อ้างอิงประกาศ: ( 2723/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม พ.ศ.2558


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3047/2557)

รหัส: 572000102   อ้างอิงประกาศ: ( 3047/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 ธันวาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาให้คำปรึกษา 2. ต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านจิตวิทยา

รหัส: 582500020   อ้างอิงประกาศ: ( 184/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

รหัส: 582000017   อ้างอิงประกาศ: ( 520/2558 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 09 มีนาคม พ.ศ.2558  ปิดรับสมัคร: 09 เมษายน พ.ศ.2558

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2509/2557)

รหัส: 572000093   อ้างอิงประกาศ: ( 2509/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2335/2557)

รหัส: 572000085   อ้างอิงประกาศ: ( 2335/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.