คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านพืชสวน และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านพืชสวน

รหัส: 572000078   อ้างอิงประกาศ: ( 2164/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 17 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 17 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ พัฒนศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ไทยศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์

รหัส: 572000079   อ้างอิงประกาศ: ( 2177/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 18 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557

คณะวิทยาการจัดการ

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมการบริกดาร หรือ การจัดการอีเว้นท์

รหัส: 572500051   อ้างอิงประกาศ: ( 1836/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1743/2557)

รหัส: 572000062   อ้างอิงประกาศ: ( 1743/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ

รหัส: 574200063   อ้างอิงประกาศ: ( 2120/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างโครงการ
เริ่มสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 23 กันยายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามคุณสมบัติประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1804/2557)

รหัส: 572000070   อ้างอิงประกาศ: ( 1804/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 13 สิงหาคม พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาจีน หรือ หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาจีน) หรือ ภาษาจีน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน 2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป

รหัส: 562000066   อ้างอิงประกาศ: ( 1315/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

รหัส: 574100114   อ้างอิงประกาศ: ( 2106/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ (อังกฤษ) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

รหัส: 574100116   อ้างอิงประกาศ: ( 2165/2557 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557

วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์

รหัส: 572000075   อ้างอิงประกาศ: ( 2050/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 08 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 08 ตุลาคม พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์

รหัส: 572000073   อ้างอิงประกาศ: ( 1946/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 30 กันยายน พ.ศ.2557


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2389/56)

รหัส: 562000130   อ้างอิงประกาศ: ( 2389/2556 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 ตุลาคม พ.ศ.2556  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการสถาบัน การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1493/2555)

รหัส: 552000107   อ้างอิงประกาศ: ( 1493/2555 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2555  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา วุฒิปริญญาเอกก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

รหัส: 572000077   อ้างอิงประกาศ: ( 2145/2557 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 15 กันยายน พ.ศ.2557  ปิดรับสมัคร: 15 ตุลาคม พ.ศ.2557

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.