ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 8 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว 82 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากการถูกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือบริษัทประกันภัย เรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.4/ว 150 หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0511.3/0520 ตอบข้อหารือ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0406.2/ว 83 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว 94 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลุกจ้างประจำของส่วนราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว 90 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว 49 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2547
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว 1 การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.3/ว 115 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินสดส่งคลังตามระบบการบริหาร การเงินการคลังของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว 56 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว 133 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว 40 การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าจอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว 90 อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว 40 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2546 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ในลักษณะงบลงทุนให้แก่องคืกรการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว 116 ค่าตรวงสุขภาพประจำปี
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว 24 การเบิกจ่ายค่าทางด่วน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว 14 การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.5/ว 223 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว 135 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.3/ว 113 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการาใช้ทรัพยากรร่วมกัน

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น