ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 694 รายการ (หน้า 11 / 35)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
ระเบียบ12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
ระเบียบ13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
ระเบียบ14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ15 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ16 ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
ระเบียบ18 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบ19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย สมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ. 2549
ระเบียบ20 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณืของสถานศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบ21 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศง 2549
ระเบียบ22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2549
ระเบียบ23 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2549
ระเบียบ24 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการปัจจุบัน พ.ศ. 2549
ระเบียบ25 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับก่อยฃนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
ระเบียบนร 0203/ว 13 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบนร 0403/ว 196 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2545
ระเบียบนร 403/ว 196 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2545 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ระเบียบนร 0403/ว 196 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2545 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1/3
ระเบียบนร 0403/ว 196 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2545 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า2/3
ระเบียบนร 0403/ว 169 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2545 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 3/3

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น