ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 16 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว 39 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 16285 การเบิกจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว 62 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 101 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว 28596 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว 131 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินการของส่วนราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/32839 หารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/1672 หารือการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาพาหนะในการขนคนต่างด้าว
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/28072 หารือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 33 การจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/22497 การเบิกจ่ายค่ารับรองประเภทค่าเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/3694 การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/229 การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/4277 การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว 22 การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/ว 139 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/ว 101 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว 130 การเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าดทรสารและค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง38682 การจัดทำสมุดบันทึก สมุดพก หรือของชำร่วยแจกข้าราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/ว 52 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น