ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 694 รายการ (หน้า 18 / 35)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
ระเบียบนร 0503/ร(ท)1342 แต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณ
ระเบียบ00/51 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ระเบียบ01/51 ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลัง
ระเบียบ02/51 พระราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ระเบียบ03/51 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ04/51 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ระเบียบ05/51 รายชื่อคณะรัฐมนตรี - ปัจจุบัน
ระเบียบนร 0507/ว(ร) 69 การเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฎิญาน
ระเบียบ001/51 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการคงสิทธิตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศํยสำหรับข้าราชการที่ลาออกจากราชการ
ระเบียบ001/51 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ .2547
ระเบียบ002/51 ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2543
ระเบียบ003/51 ว่าด้วยการมอบอำนาจ
ระเบียบ004/51 ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ระเบียบ005/51 ว่าด้วยพัสดุ
ระเบียบ006/51 ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบกค 0409/ว.37 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546
ระเบียบกค 0409.6/ว56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณอัตราค่าเช่ารถมาใช้ในราชการ
ระเบียบ007/51 ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรการจัดกระทู้ถามสดเข้าระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบ008/51 ว่าด้วยกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ระเบียบ009/51 การขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติยศ

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น