ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 36 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.15 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.17 แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.24 ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.25 การใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.65 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.66 พระราชกฤษฎีค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.89 กำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม)
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.90 การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.89 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม)
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.109 สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.122 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.11009 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.12576 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2540 และวิธีการเบิกจ่าย.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.2/ว.14000 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว.39406 หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.6/ว.38606 หลักเกณฑ์การคิดคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ วิจัย รวมทั้งสัญญารับทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.6/ว.54 การติดตามเรียกชดใช้เงินกรณีผิดสัญญา.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.6/ว.128 การจัดทำสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ และการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.6/ว.38375 การจัดส่งหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบคำนวณเงินที่ต้องชดใช้กรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และสัญญารับทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น