ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 1 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7/ ว 28 การเทียบตำแหน่ง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 5 / ว 99 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7 / ว 229 การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0407 7 / ว 153 การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเเงนอื่นในลักษณะเดียวกัน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417 / ว 329 การใช้สิทธิ์เบิกค่าพยาบาลสำหรับโครงการทัวร์สุขภาพ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7 / ว 50 การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 5 / ว 112 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7 / ว 51 การเบิกค่าลงทะเบียน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 6 / ว 52 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื้อเพลิง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530 4 ว 53 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง พ.ศ.2544
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 6 / ว 111 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 6 / ว 115 การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 5 / ว 477 อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 3 / ว 36 การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 3 / ว 62 การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังตอ 0514 1 2 1 / ว 24 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนเอกสาร
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415 / ว 120 การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้าประจำของส่วนราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7 / ว 47 การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังก 76 ค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409 7 / ว 51 การเบิกค่าลงทะเบียน

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น