ข่าวสมัครงาน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสมัครงานได้ที่ http://personweb.kku.ac.th

        พบ 219 รายการ หน้า (1 / 8)

 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - 08 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - 08 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - 16 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - 28 ธ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - 16 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 พ.ย. 2565 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 28 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พ.ย. 2565 - 26 ธ.ค. 2565

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อส่ารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 พ.ย. 2565 - 02 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ - ตำแหน่งพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูและพี่เลี้ยง สังกัดคณะศึกษาศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 พ.ย. 2565 - 14 ธ.ค. 2565

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงนันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 พ.ย. 2565 - 17 ก.พ. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 พ.ย. 2565 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 พ.ย. 2565 - 20 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 พ.ย. 2565 - 16 ก.พ. 2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 20 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 07 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 07 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สงักัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น