รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 69 รายการ หน้า (1 / 4)

เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูและพี่เลี้ยง สังกัดคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 ธ.ค. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 ธ.ค. 2565 - 21 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 ธ.ค. 2565 - 16 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนสวน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 19 ธ.ค. 2565

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 07 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2565 - 15 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์จริยธรรมการวิใจในมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พ.ย. 2565 - 26 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2565 - 23 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ย. 2565 - 02 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 พ.ย. 2565 - 09 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ย. 2565 - 08 ธ.ค. 2565

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ย. 2565 - 06 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พ.ย. 2565 - 02 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08 พ.ย. 2565 - 07 ธ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 พ.ย. 2565 - 07 ธ.ค. 2565


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น