รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 83 รายการ หน้า (1 / 5)

เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ก.ค. 2565 - 27 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ก.ค. 2565 - 18 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง สังกัดคณะแพทยษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ก.ค. 2565 - 22 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนสวนสังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ก.ค. 2565 - 25 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ก.ค. 2565 - 09 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 30 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งยาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิ.ย. 2565 - 27 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิ.ย. 2565 - 15 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิ.ย. 2565 - 27 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิค สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มิ.ย. 2565 - 05 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพลศึกษา สังกัดกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 12 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 08 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 07 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 11 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 05 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิ.ย. 2565 - 05 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 มิ.ย. 2565 - 11 ก.ค. 2565


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น