คณะทันตแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางทันตกรรมจัดฟัน

รหัส: 672508134   อ้างอิงประกาศ: ( 412/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 13 มีนาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางทันตสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 652007323   อ้างอิงประกาศ: ( 3027/2565 ) , ( 82/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาปริทันตวิทยา

รหัส: 662507828   อ้างอิงประกาศ: ( 2379/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662508013   อ้างอิงประกาศ: ( 2888/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ -การจัดการกลยุทธ์ (Strategic management) -ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) -การจัดการนวัตกรรม (Innovation management)รายละเอียดตามประกาศที่ 858/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662507542   อ้างอิงประกาศ: ( 858/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล รายละเอียดตามประกาศที่ 202/2567 ที่แนบนี้

รหัส: 672508092   อ้างอิงประกาศ: ( 202/2567 ) , ( 463/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 23 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์ที่มีหนังสือรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์) หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว) ฯ รายละเอียดตามประกาศ 932/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662007562   อ้างอิงประกาศ: ( 932/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง 1. หากมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน เวชศาสตร์ชุมชน วิทยาการระบาด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาการ หรือเป็นแพทย์ที่มีหนังสือรับรองวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ

รหัส: 662507638   อ้างอิงประกาศ: ( 1350/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 19 มิถุนายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตร หรืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาด้านนิติศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662507446   อ้างอิงประกาศ: ( 356/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รายละเอียดตามประกาศ 480/67 ที่แนบนี้

รหัส: 672008151   อ้างอิงประกาศ: ( 480/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 15 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะเภสัชศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. ต้องได้รับบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

รหัส: 662507800   อ้างอิงประกาศ: ( 2264/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาเกาหลี หรือที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาเกาหลี หรือที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีวุฒิปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ทางด้านภาษาเกาหลี หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662507944   อ้างอิงประกาศ: ( 2706/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน วรรณคดีจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน การสอนภาษาจีน จีนศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน วรรณคดีจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีนฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 452/67 ที่แนบนี้

รหัส: 672008144   อ้างอิงประกาศ: ( 452/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางคณิตศาสตร์ หรือทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

รหัส: 672508109   อ้างอิงประกาศ: ( 253/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 30 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาสถิติ ชีวสถิติ สถิติประยุกต์ สารสนเทศสถิติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัส: 672508145   อ้างอิงประกาศ: ( 453/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

รหัส: 672008079   อ้างอิงประกาศ: ( 96/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านดุริยางคศิลป์ และมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหมอลำ

รหัส: 672508137   อ้างอิงประกาศ: ( 458/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทาวด้านดิจิทัลอาร์ต วิจัยศิละและวัฒนธรรม หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672508130   อ้างอิงประกาศ: ( 409/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 14 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

รหัส: 672008136   อ้างอิงประกาศ: ( 457/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 14 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะเศรษฐศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (พฤติกรรมศาสตร์ หรือ Data Science หรือ การจัดการนวัตกรรมและผู้ประกอบการดิจิตอล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารการจัดการโลจิสติกส์ฯ รายละเอียดตามประกาศ 1733/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662007709   อ้างอิงประกาศ: ( 1733/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 สิงหาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านการวางแผนภาคและเมืองเศรษฐศาสตร์เมือง ด้านวิเคราะห์เมือง (Urban analytics) การพัฒนาเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.หากมีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านการวางแผนภาคฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 87/67 ที่แ

รหัส: 672508077   อ้างอิงประกาศ: ( 87/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบ การออกแบบนิเทศศิลป์และการบูรณาการ การออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบนิเทศศิลป์ มัลติมีเียและแอนิเมชัน รายละเอียดตามประกาศที่ 2585/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662007909   อ้างอิงประกาศ: ( 2582/2566 ) , ( 2937/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะสหวิทยาการ

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ด้านการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง (การสอนภาษาอังกฤษการวัดและประเมินผล เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สถิติและการวิจัยทางการศึกษา การวิจัย ทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา

รหัส: 672008146   อ้างอิงประกาศ: ( 456/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก สาขาการเงิน การธนาคาร การลงทุน การวางแผนการทางการเงิน การบัญชี

รหัส: 672008080   อ้างอิงประกาศ: ( 97/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 12 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 11 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ ไวรัสวิทยา หรือแบคทีเรียวิทยาหรือกิณวิทยาทางสัตวแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านจุชชีววิทยาทางสัตวแพทย์

รหัส: 662508033   อ้างอิงประกาศ: ( 2884/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการสืบพันธุ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662508048   อ้างอิงประกาศ: ( 3044/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาการคำนวณ หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การคอมพิวเตอร์

รหัส: 662507939   อ้างอิงประกาศ: ( 2701/2566 ) , ( 2996/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 672508119   อ้างอิงประกาศ: ( 386/2567 ) , ( 481/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

สถาบันภาษา สำนักงานอธิการบดี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) วรรณคดี (ภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา การแปลการล่าม (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672508139   อ้างอิงประกาศ: ( 462/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2567

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ - ผู้ประกอบการ ((Entrepreneurship) -ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) - นวัตกรรม (Innovation) - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)ฯ รายละเอียดตามประกาศ 859/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662507541   อ้างอิงประกาศ: ( 859/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูล

รหัส: 662507420   อ้างอิงประกาศ: ( 162/2566 ) , ( 860/2566 ) , ( 1167/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 มกราคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการจัดการ (เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์) หรือธุรกิจดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความรู้ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน หรือสถิติ

รหัส: 662507756   อ้างอิงประกาศ: ( 1951/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล

รหัส: 672508122   อ้างอิงประกาศ: ( 389/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 เมษายน พ.ศ.2567

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.