คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขาพืชสวน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672508408   อ้างอิงประกาศ: ( 1703/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางทันตสาธารณสุข หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 652007323   อ้างอิงประกาศ: ( 3027/2565 ) , ( 82/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 16 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาปริทันตวิทยา

รหัส: 662507828   อ้างอิงประกาศ: ( 2379/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662508013   อ้างอิงประกาศ: ( 2888/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกบริหารธุรกิจ/การจัดการ/การจัดการโลจิสติกส์ หรือใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการ/การจัดการโลจิสติกส์/พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือใกล้เคียง หรือที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672508378   อ้างอิงประกาศ: ( 1545/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล

รหัส: 672008365   อ้างอิงประกาศ: ( 1446/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 15 กรกฎาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล

รหัส: 672008401   อ้างอิงประกาศ: ( 1685/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 09 สิงหาคม พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์ที่มีหนังสือรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (อาชีวเวชศาสตร์) หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว) ฯ รายละเอียดตามประกาศ 932/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662007562   อ้างอิงประกาศ: ( 932/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่วิชาพยาธิวิทยา)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาคฯ

รหัส: 672008350   อ้างอิงประกาศ: ( 1358/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาจุลชีววิทยา)

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาคลิกนิกและสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 672008266   อ้างอิงประกาศ: ( 938/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 เมษายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา)

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 672008324   อ้างอิงประกาศ: ( 1220/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิชาพยาธิวิทยา)

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรหรืออนุมิติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 2. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 672008277   อ้างอิงประกาศ: ( 1010/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 เมษายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตร หรืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาด้านนิติศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662507446   อ้างอิงประกาศ: ( 356/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นฐานวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต

รหัส: 672508407   อ้างอิงประกาศ: ( 1704/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 30 สิงหาคม พ.ศ.2567

คณะศึกษาศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (ศึกษาศาสตรบัณฑิต/การศึกษาบัณฑิต/ครุศาาสตรบัณฑิต) สาขาดนตรีศึกษา

รหัส: 672008376   อ้างอิงประกาศ: ( 1543/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 25 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำทางการศึกษา การอุดมศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาฯ รายละเอียดตามประกาศ 1082/2567 ที่แนบนี้

รหัส: 672008291   อ้างอิงประกาศ: ( 1082/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 03 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเศรษฐศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (พฤติกรรมศาสตร์ หรือ Data Science หรือ การจัดการนวัตกรรมและผู้ประกอบการดิจิตอล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารการจัดการโลจิสติกส์ฯ รายละเอียดตามประกาศ 1733/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662007709   อ้างอิงประกาศ: ( 1733/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 สิงหาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางด้านการวางแผนภาคและเมือง เศรษฐศาสตร์เมือง ด้านวิเคราะห์เมือง (Urban analytics) การพัฒนาเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. หากมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการวางแผนภาคฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 1705/67

รหัส: 672508406   อ้างอิงประกาศ: ( 1705/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

คณะสหวิทยาการ

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์

รหัส: 672008351   อ้างอิงประกาศ: ( 1357/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 06 สิงหาคม พ.ศ.2567

คณะสหวิทยาการ (เป็นชาวต่างประเทศ)

 อาจารย์

สาขา 1. มีวุฒิ Bachelor s degree of higher in any field 2. เป็นชาวต่างประเทศ

รหัส: 672008167   อ้างอิงประกาศ: ( 539/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา ฺฺ1. มีวุฒิ Bachelor degree or higher in any field 2. เป็นชาวต่างประเทศ

รหัส: 672008177   อ้างอิงประกาศ: ( 538/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก นิติศาสตร์

รหัส: 672508367   อ้างอิงประกาศ: ( 1450/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก นิติศาสตร์

รหัส: 672508368   อ้างอิงประกาศ: ( 1449/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ ไวรัสวิทยา หรือแบคทีเรียวิทยาหรือกิณวิทยาทางสัตวแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านจุชชีววิทยาทางสัตวแพทย์

รหัส: 662508033   อ้างอิงประกาศ: ( 2884/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาการสืบพันธุ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662508048   อ้างอิงประกาศ: ( 3044/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาธารณสุข หรือ ทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672508330   อ้างอิงประกาศ: ( 1226/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านอาชีวอนามัย หรือสาธารณสุข

รหัส: 672508334   อ้างอิงประกาศ: ( 1238/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รหัส: 672508301   อ้างอิงประกาศ: ( 1147/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

โครงการ วมว. - มข. สำนักงานอธิการบดี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวุฒิทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรือวุฒิทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

รหัส: 672508404   อ้างอิงประกาศ: ( 1693/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 09 สิงหาคม พ.ศ.2567


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ วุฒิทางวิทยาศาสตร์ หรือวุฒิทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสำหรับครู สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

รหัส: 672508405   อ้างอิงประกาศ: ( 1692/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 09 สิงหาคม พ.ศ.2567

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาการคำนวณ หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การคอมพิวเตอร์

รหัส: 672508398   อ้างอิงประกาศ: ( 1682/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 กรกฎาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือการประกอบการ ((Entrepreneurship) หรือ การจัดการ (เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์) หรือการตลาด หรือธุรกิจดิจิทัล หรือ นวัตกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องฯ รายละเอียดตามประกาศ 708/67 ที่แนบนี้

รหัส: 672508222   อ้างอิงประกาศ: ( 708/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 25 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล

รหัส: 672508122   อ้างอิงประกาศ: ( 389/2567 ) , ( 905/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 672008352   อ้างอิงประกาศ: ( 1347/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 06 กันยายน พ.ศ.2567

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตรการคอมพิวเตอร์

รหัส: 672508208   อ้างอิงประกาศ: ( 641/2567 ) , ( 870/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอิการบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์

รหัส: 672508209   อ้างอิงประกาศ: ( 642/2567 ) , ( 871/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.