คณะเกษตรศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา ฯ รายละเอียดตามประกาศ 1918/2565 ที่แนบนี้

รหัส: 652507092   อ้างอิงประกาศ: ( 1918/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 3. หากมีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

รหัส: 652006836   อ้างอิงประกาศ: ( 630/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 09 มีนาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางรังสีวิทยาช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเซียล 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 3. หากมีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

รหัส: 652507091   อ้างอิงประกาศ: ( 1897/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่งดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้านปริทันต์วิทยา 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางด้านปริทันต์วิทยา 3. หากมีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

รหัส: 652007058   อ้างอิงประกาศ: ( 1756/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

รหัส: 652507082   อ้างอิงประกาศ: ( 1834/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 08 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ 1. หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาตร์สุขภาพ และมีวุฒิพื้นฐานปริญญาโท ทางการพยาบาลหรือวิทยาศาตร์สุขภาพและมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. หากมีวุฒิปริญญาโท ทางการพยาบาล ฯ รายละเอียดตามประกาศ 1137/2565 ที่แนบนี้1

รหัส: 652506947   อ้างอิงประกาศ: ( 1137/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 05 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

รหัส: 652007097   อ้างอิงประกาศ: ( 1949/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 19 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 08 กันยายน พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาปรสิตวิทยา)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านพันธุวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรฯ ตามประกาศ 1951/2565

รหัส: 652507098   อ้างอิงประกาศ: ( 1951/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 19 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 08 กันยายน พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์

 อาจารย์

สาขา 1. มีอนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางด้านนิติเวชศาสตร์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 642506546   อ้างอิงประกาศ: ( 2059/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 ตุลาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 อาจารย์

สาขา 1. มีอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทางด้านนิติเวชศาสตร์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 642506352   อ้างอิงประกาศ: ( 961/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) วรรณคดี (ภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา การแปลการล่าม (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 652007071   อ้างอิงประกาศ: ( 1789/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และทำดุษฎีนิพนธ์ทางด้านวิศวกรรมสำรวจ หรือทางด้านการบริหารการก่อสร้าง

รหัส: 652507060   อ้างอิงประกาศ: ( 1757/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 20 ตุลาคม พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และมีผลงานวิจัยในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ Dynamics, Vibrations, Control, Mechatronics

รหัส: 652007085   อ้างอิงประกาศ: ( 1828/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 05 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2565


 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดตามประกาศที่ 1330/65 ที่แนบนี้)

รหัส: 652506979   อ้างอิงประกาศ: ( 1330/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 26 สิงหาคม พ.ศ.2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาทางด้านการออกแบบฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สหวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบ ศิลปะการออกแบบ ศิลปกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบแฟชั่น

รหัส: 652507064   อ้างอิงประกาศ: ( 1761/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 22 สิงหาคม พ.ศ.2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล วิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การคอมพิวเตอร์

รหัส: 652507087   อ้างอิงประกาศ: ( 1830/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 05 สิงหาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 05 กันยายน พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิปริญญาเอกบริหารธุรกิจสาขาผู้ประกอบการการ (Entrepeneurship) หรือระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business information systems) หรือการจัดการธุรกิจดิจิทัลฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 1758/2565 ที่แนบนี้

รหัส: 652507063   อ้างอิงประกาศ: ( 1758/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อาจารย์

สาขา มีวุฒิใดวุฒิหนึ่ง ดังนี้ หากมีวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการข้อมูล หรือวิศวกรรมข้อมูลฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 1759/2565 ที่แนบนี้

รหัส: 652507062   อ้างอิงประกาศ: ( 1759/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 20 กันยายน พ.ศ.2565

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.