ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 198 รายการ (หน้า 1 / 10)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.1-44 หลักเกณฑ์การสั่งพักงานและการจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถูกสั่งพักงาน
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.2-44 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.3-44 หลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.4-44 หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2544
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.5-44 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.6-44 การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งข้าราชการ
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.7-44 กำหนดจำนวนครั้งของวันลาหรือมาทำงานสาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.8-44 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.1-45 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.1-43 หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง และการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.2-43 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.3-43 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.4-43 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.5-43 ภาระขั้นต่ำของข้าราชการสายอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.6-43 มาตรฐานภาระงานและแนวทางการติดตามภาระงานทางวิชาการของข้าราชการสายอาจารย์
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.7-43 แก้ไขประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2543)
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.8-43 แก้ไขประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 6/2543)
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.1-45 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.2-45 การให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระหว่างประเมินผลการปฏิบัติงานในปีแรกไปศึกษาต่อ
ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.3-45 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น