ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 14 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ 6331 การนับหน่วยชั่วโมงในการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ 14846 หารือระเบียบปฏิบัติในการเบิกเงินค่าสอนนอกเวลาราชการที่คาบเกี่ยวปีงบประมาณ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526/46633 การนับหน่ยชั่วโมงสอนในการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/1315 ค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/57824 การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/25546 ขอหารือการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/ว 54 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 และการเบิกจ่าย
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2539 ระเบียบ 2539
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/23751 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของส่วนราชการ พ.ศ.2530
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 27 ราคามาตรฐานการพิมพ์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2535 ระเบียบ 2535
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 137 การจ่ายงเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขนย้ายเงินคลัง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2519 ระเบียบ 2519
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/ว 83 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบสวนคดีอาญา
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง2534 ระเบียบ 2534
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังนร 0501/ว 74 ขอเปลี่ยนปปลงหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0514/12042 ค่าเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังนร 0205/ว 38 การประกันภัยทรัพย์สิน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0502/57932 การประกันภัยทางรถยนต์ของทางราชการ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.5/3902 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยประกันภัย

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น