ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 32 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.5/ว.223 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว.86 การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว.88 การเบิกจ่ายเงินตามแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว.95 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว.101 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.6/ว.202 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลาปัตตานีและนราธิวาส).pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.6 ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.13 ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.17 การเบิกจ่ายค่าโล่และค่ากรอบวิทยาศาสตร์ในประกาศนียบัตรเกียติคุณ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.18 การเทียบตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.25 การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.29 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.34 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.7/ว.137 การเบิกจ่ายค่าพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเพื่อใช้ในวันสำคัญต่าง ๆ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0414/ว.31 การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในส่วนภูมิภาคและซ้อมความเข้าใจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414-ว.61 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว.54 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว.90 อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว.94 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0415/ว.105 การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ.pdf
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0416.2/ว.129 แนวการตรวจสอบภายในตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการ 1 และ มาตรการ 2 โครงการทางเลือกใหม่ให้ชีวิต.pdf

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น