ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 39 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว.112 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมที่ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว.175 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.7/ว.26191 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0526.9/ว.42 เงินประกันความเสียหายของพนักงานขับรถยนต์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0527.4/ว.1171 การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0527.5/ว.48 การขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2545
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0527.5/ว.64 การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณก่อนกำหนด และเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0527.6/ว.8 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0524.6/ว.69 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0527.6/ว.27704 สิทธิใช้บัตรประจำตัวลูกจ้างแทนบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0528.2/ว.12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของส่วนราชการซึ่งเบิกและส่งเงินกับสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอฝาง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.2/ว.22627 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.2/ว.24799 ซ้อมความเข้าใจสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.2/ว.26798 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.2/ว.38338 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.3/ว.65 การชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ กรณีผู้กู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 3 (ปีงบประมาณ 2545)
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.3/ว.73 สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.3/ว.110 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.7/ว.107 แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0530.8/ว.75 แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น