คณะเกษตรศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

รหัส: 654107283   อ้างอิงประกาศ: ( 2793/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 09 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะพยาบาลศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบไ้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นเพศหญิง

รหัส: 654107273   อ้างอิงประกาศ: ( 2763/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

รหัส: 652507263   อ้างอิงประกาศ: ( 2753/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565


 นักการภารโรง

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 654107212   อ้างอิงประกาศ: ( 2490/2565 ) , ( 2828/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 20 ตุลาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 654107272   อ้างอิงประกาศ: ( 2762/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ)

 แพทย์

สาขา มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา และอนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

รหัส: 652007299   อ้างอิงประกาศ: ( 2890/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. มีใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือมีเอกสารรับการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652507291   อ้างอิงประกาศ: ( 2844/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมในตำแหน่งงาน)

รหัส: 652507000   อ้างอิงประกาศ: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือมีเอกสารรับรองการสอบผ่านใบอนุญาต

รหัส: 652007066   อ้างอิงประกาศ: ( 1766/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา)

 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 652007303   อ้างอิงประกาศ: ( 2894/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานบริการ

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง

รหัส: 654107268   อ้างอิงประกาศ: ( 2758/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 654107270   อ้างอิงประกาศ: ( 2760/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2565


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2.

รหัส: 642006486   อ้างอิงประกาศ: ( 1684/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 642006485   อ้างอิงประกาศ: ( 1685/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

รหัส: 652507253   อ้างอิงประกาศ: ( 2739/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

รหัส: 652507203   อ้างอิงประกาศ: ( 2431/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 ตุลาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506934   อ้างอิงประกาศ: ( 1062/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107271   อ้างอิงประกาศ: ( 2761/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

รหัส: 654107269   อ้างอิงประกาศ: ( 2759/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2565


 ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (รายละเอียดตามประกาศที่ 1282/2565 ที่แนบนี้)

รหัส: 654106972   อ้างอิงประกาศ: ( 1282/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 30 ธันวาคม พ.ศ.2565


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 642506507   อ้างอิงประกาศ: ( 1789/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 กันยายน พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652507260   อ้างอิงประกาศ: ( 2750/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652507261   อ้างอิงประกาศ: ( 2751/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652007262   อ้างอิงประกาศ: ( 2752/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะศึกษาศาสตร์

 ครูและพี่เลี้ยง

สาขา 1. มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 654107288   อ้างอิงประกาศ: ( 2830/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565


 แม่บ้าน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 654107287   อ้างอิงประกาศ: ( 2829/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็ชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. ได้รับอนุญาตขับรถตามฏหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป

รหัส: 654107296   อ้างอิงประกาศ: ( 2861/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 26 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พนักงานห้องปฏิบัติการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาทางด้านการช่าง หรืองานหัตถกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา หรือศิปละและการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการออกแบบ

รหัส: 654107172   อ้างอิงประกาศ: ( 2313/2565 ) , ( 2564/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 04 ตุลาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 สัตวแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 2. มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

รหัส: 652507252   อ้างอิงประกาศ: ( 2728/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

บัณฑิตวิทยาลัย

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 652007301   อ้างอิงประกาศ: ( 2892/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่กองสื่อสารองค์กร)

 นักประชาสัมพันธ์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ และอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 652507239   อ้างอิงประกาศ: ( 2661/2565 ) , ( 2850/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 08 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 02 ธันวาคม พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่กองอาคารและสถานที่)

 วิศวกรเครื่องกล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด (กว.)ฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 2813/65 ที่แนบนี้

รหัส: 652507285   อ้างอิงประกาศ: ( 2813/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 09 ธันวาคม พ.ศ.2565


 พนักงานขับเครื่องจักรกล

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107300   อ้างอิงประกาศ: ( 2891/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 16 ธันวาคม พ.ศ.2565


 สถาปนิก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม (สถ.บ.) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือออกแบบตกแต่งภายใน หรือสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมผังเมือง 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมฯ รายละเอียดตามประกาศที่ 2812/65 ที่แนบนี้

รหัส: 652507284   อ้างอิงประกาศ: ( 2812/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 09 ธันวาคม พ.ศ.2565

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.