กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้ากำลัง 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107951   อ้างอิงประกาศ: ( 2717/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2566

กองบริหารงานกลาง (ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร)

 แม่บ้าน

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัส: 664107942   อ้างอิงประกาศ: ( 2704/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

 นักประชาสัมพันธ์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ และอักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662507914   อ้างอิงประกาศ: ( 2625/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107966   อ้างอิงประกาศ: ( 2754/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566


 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107965   อ้างอิงประกาศ: ( 2753/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะเกษตรศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107961   อ้างอิงประกาศ: ( 2749/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน)

รหัส: 664107933   อ้างอิงประกาศ: ( 2675/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักจิตวิทยาคลินิก

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยาคลินิก

รหัส: 652507369   อ้างอิงประกาศ: ( 3157/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักกายภาพบำบัด

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

รหัส: 662507956   อ้างอิงประกาศ: ( 2744/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2566


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662507710   อ้างอิงประกาศ: ( 1734/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 สิงหาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 ผู้ช่วยทันตแพทย์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์

รหัส: 664107927   อ้างอิงประกาศ: ( 2669/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักวิชาการช่างทันตกรรม

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีทางทันตกรรม

รหัส: 664107460   อ้างอิงประกาศ: ( 416/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ทางรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รหัส: 662507940   อ้างอิงประกาศ: ( 2702/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะเทคโนโลยี

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107931   อ้างอิงประกาศ: ( 2673/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะพยาบาลศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รหัส: 664107963   อ้างอิงประกาศ: ( 2751/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะแพทยศาตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์)

 นักกิจกรรมบำบัด

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขากิจกรรมบำบัด 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 3. มีใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

รหัส: 662007843   อ้างอิงประกาศ: ( 2424/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 30 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานจัดเก็บเงินรายได้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 นักจัดงานการทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รหัส: 662507923   อ้างอิงประกาศ: ( 2640/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานบริการวิศวกรรม กองบริหารงานคณะ)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

รหัส: 662507922   อ้างอิงประกาศ: ( 2639/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานเลขานุการโรงพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์)

รหัส: 662507924   อ้างอิงประกาศ: ( 2641/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศุนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการจัดการ

รหัส: 662507926   อ้างอิงประกาศ: ( 2643/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการเฉพาะโรค โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสารภูมิสนเทศศาสตร์

รหัส: 662507925   อ้างอิงประกาศ: ( 2642/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507884   อ้างอิงประกาศ: ( 2511/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมในตำแหน่งงาน)

รหัส: 652507000   อ้างอิงประกาศ: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 662507867   อ้างอิงประกาศ: ( 2472/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107897   อ้างอิงประกาศ: ( 2575/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 พนักงานเวชสถิติ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107962   อ้างอิงประกาศ: ( 2750/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอก ด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 662007793   อ้างอิงประกาศ: ( 2232/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต การจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต มนุษยศาสตรบัณฑิต

รหัส: 662507941   อ้างอิงประกาศ: ( 2703/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รายละเอียดตามประกาศ 2628/66 ที่แนบนี้

รหัส: 662507911   อ้างอิงประกาศ: ( 2628/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมโรคหัวใจและทรวงอก ด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 662507882   อ้างอิงประกาศ: ( 2509/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาเภสัชวิทยา)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัส: 662507918   อ้างอิงประกาศ: ( 2635/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาชีวเคมี)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

รหัส: 662507921   อ้างอิงประกาศ: ( 2638/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชานิติเวชศาสตร์)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป ศิลปกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์

รหัส: 662507920   อ้างอิงประกาศ: ( 2637/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์))

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ด้านศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป

รหัส: 662507917   อ้างอิงประกาศ: ( 2634/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662007761   อ้างอิงประกาศ: ( 1997/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาโสต ศอ นาสิก)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารสาขาการจัดการทั่วไป

รหัส: 662507916   อ้างอิงประกาศ: ( 2633/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์)

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

รหัส: 662507919   อ้างอิงประกาศ: ( 2636/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

รหัส: 662507760   อ้างอิงประกาศ: ( 1996/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ)

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากประเทศไทย

รหัส: 662507948   อ้างอิงประกาศ: ( 2714/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107947   อ้างอิงประกาศ: ( 2713/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานซักฟอก

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107964   อ้างอิงประกาศ: ( 2752/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 คนครัว

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107899   อ้างอิงประกาศ: ( 2577/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107959   อ้างอิงประกาศ: ( 2747/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พี่เลี้ยง

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เป็นหญิ อายุไม่เกิน 40 ปี

รหัส: 664107900   อ้างอิงประกาศ: ( 2578/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 พนักงานช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคนิคก่อสร้าง 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 664107901   อ้างอิงประกาศ: ( 2579/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์ 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

รหัส: 662507895   อ้างอิงประกาศ: ( 2573/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506934   อ้างอิงประกาศ: ( 1062/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย (เอกการแก้ไขการได้ยิน) 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 3. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รหัส: 662507957   อ้างอิงประกาศ: ( 2745/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107958   อ้างอิงประกาศ: ( 2746/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107955   อ้างอิงประกาศ: ( 2743/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 ผู้ช่วยเภสัชกร

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 662507949   อ้างอิงประกาศ: ( 2715/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107907   อ้างอิงประกาศ: ( 2580/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักกายอุปกรณ์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662507896   อ้างอิงประกาศ: ( 2574/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 พยาบาล

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์

รหัส: 662507936   อ้างอิงประกาศ: ( 2697/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2566


 วิศวกร

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัส: 664107968   อ้างอิงประกาศ: ( 2756/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662507898   อ้างอิงประกาศ: ( 2576/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักวิชาการโภชนาการ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrion and dietetics) โภชนศาสตร์ โภชนวิทยา หรือคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ

รหัส: 662507894   อ้างอิงประกาศ: ( 2572/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 662507442   อ้างอิงประกาศ: ( 344/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507857   อ้างอิงประกาศ: ( 2442/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507526   อ้างอิงประกาศ: ( 807/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107967   อ้างอิงประกาศ: ( 2755/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิเทศสัมพันธ์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การศึกษาหรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 662007912   อ้างอิงประกาศ: ( 2627/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา

รหัส: 662507971   อ้างอิงประกาศ: ( 2759/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี่้ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัส: 662507970   อ้างอิงประกาศ: ( 2758/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะศึกษาศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107932   อ้างอิงประกาศ: ( 2674/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 นายช่างเขียนแบบ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัส: 664107810   อ้างอิงประกาศ: ( 2308/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะสหวิทยาการ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107945   อ้างอิงประกาศ: ( 2711/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 ยาม

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107811   อ้างอิงประกาศ: ( 2309/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พนักงานวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107960   อ้างอิงประกาศ: ( 2748/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 664107969   อ้างอิงประกาศ: ( 2757/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

สำนักบริการวิชาการ

 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเงินการธนาคาร

รหัส: 662507943   อ้างอิงประกาศ: ( 2705/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2566

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.