กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้ากำลัง 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107951   อ้างอิงประกาศ: ( 2717/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 ธันวาคม พ.ศ.2566

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107966   อ้างอิงประกาศ: ( 2754/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566


 ช่างเทคนิค

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 2. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107965   อ้างอิงประกาศ: ( 2753/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะเกษตรศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107961   อ้างอิงประกาศ: ( 2749/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักจิตวิทยาคลินิก

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยาคลินิก

รหัส: 652507369   อ้างอิงประกาศ: ( 3157/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักกายภาพบำบัด

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด

รหัส: 662507956   อ้างอิงประกาศ: ( 2744/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 12 ธันวาคม พ.ศ.2566


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662507710   อ้างอิงประกาศ: ( 1734/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 สิงหาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการช่างทันตกรรม

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีทางทันตกรรม

รหัส: 664107460   อ้างอิงประกาศ: ( 416/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือบัญชีบัณฑิต

รหัส: 662507988   อ้างอิงประกาศ: ( 2792/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะเทคโนโลยี

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107931   อ้างอิงประกาศ: ( 2673/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา สถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

รหัส: 662507987   อ้างอิงประกาศ: ( 2791/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะพยาบาลศาสตร์

 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รหัส: 664107963   อ้างอิงประกาศ: ( 2751/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507884   อ้างอิงประกาศ: ( 2511/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมในตำแหน่งงาน)

รหัส: 652507000   อ้างอิงประกาศ: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 662507867   อ้างอิงประกาศ: ( 2472/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107977   อ้างอิงประกาศ: ( 2807/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานเวชสถิติ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107962   อ้างอิงประกาศ: ( 2750/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมโรคหัวใจและทรวงอก ด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 662507882   อ้างอิงประกาศ: ( 2509/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา)

 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 662007980   อ้างอิงประกาศ: ( 2784/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662007761   อ้างอิงประกาศ: ( 1997/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์)

 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

รหัส: 662507760   อ้างอิงประกาศ: ( 1996/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ)

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากประเทศไทย

รหัส: 662507948   อ้างอิงประกาศ: ( 2714/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107947   อ้างอิงประกาศ: ( 2713/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานซักฟอก

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107964   อ้างอิงประกาศ: ( 2752/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 664107959   อ้างอิงประกาศ: ( 2747/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์ 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

รหัส: 662507895   อ้างอิงประกาศ: ( 2573/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506934   อ้างอิงประกาศ: ( 1062/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย (เอกการแก้ไขการได้ยิน) 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 3. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รหัส: 662507957   อ้างอิงประกาศ: ( 2745/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107958   อ้างอิงประกาศ: ( 2746/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107955   อ้างอิงประกาศ: ( 2743/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 ผู้ช่วยเภสัชกร

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 662507949   อ้างอิงประกาศ: ( 2715/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พยาบาล

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์

รหัส: 662507936   อ้างอิงประกาศ: ( 2697/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

รหัส: 664107975   อ้างอิงประกาศ: ( 2805/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566


 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

รหัส: 664107972   อ้างอิงประกาศ: ( 2802/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566


 วิศวกร

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รหัส: 664107968   อ้างอิงประกาศ: ( 2756/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัส: 664107974   อ้างอิงประกาศ: ( 2804/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 662507442   อ้างอิงประกาศ: ( 344/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507526   อ้างอิงประกาศ: ( 807/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107967   อ้างอิงประกาศ: ( 2755/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 14 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา

รหัส: 662507971   อ้างอิงประกาศ: ( 2759/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี่้ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัส: 662507970   อ้างอิงประกาศ: ( 2758/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะศึกษาศาสตร์

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107932   อ้างอิงประกาศ: ( 2674/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 08 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานโสตทัศนศึกษา

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เพศชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107973   อ้างอิงประกาศ: ( 2803/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2566


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107976   อ้างอิงประกาศ: ( 2806/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 นายช่างเขียนแบบ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัส: 664107810   อ้างอิงประกาศ: ( 2308/2566 ) , ( 2829/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 มีนาคม พ.ศ.2567

คณะสหวิทยาการ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107945   อ้างอิงประกาศ: ( 2711/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 ยาม

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107811   อ้างอิงประกาศ: ( 2309/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 12 ตุลาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พนักงานวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107960   อ้างอิงประกาศ: ( 2748/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

บัณฑิตวิทยาลัย

 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107978   อ้างอิงประกาศ: ( 2808/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 นักประชาสัมพันธ์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

รหัส: 662507985   อ้างอิงประกาศ: ( 2789/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิทยาการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

รหัส: 662007984   อ้างอิงประกาศ: ( 2788/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566


 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 662507986   อ้างอิงประกาศ: ( 2790/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 664107969   อ้างอิงประกาศ: ( 2757/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอธิการบดี

 นักจัดการงานทั่วไป

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์

รหัส: 662507981   อ้างอิงประกาศ: ( 2785/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอธิการบดี

 นักวิชาการเกษตร

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร

รหัส: 662507982   อ้างอิงประกาศ: ( 2786/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ

รหัส: 662507983   อ้างอิงประกาศ: ( 2787/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 15 ธันวาคม พ.ศ.2566

สำนักบริการวิชาการ

 นักวิชาการเงินและบัญชี

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเงินการธนาคาร

รหัส: 662507943   อ้างอิงประกาศ: ( 2705/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 04 ธันวาคม พ.ศ.2566

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.