คณะเทคนิคการแพทย์

 นักวิชาการพัสดุ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต

รหัส: 654107013   อ้างอิงประกาศ: ( 1496/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะพยาบาลศาสตร์

 ลูกมือช่าง

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่่ำกว่านี้ 2. เพศชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 654107016   อ้างอิงประกาศ: ( 1533/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 นักการภารโรง

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 654107002   อ้างอิงประกาศ: ( 1441/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานบริการการศึกษา)

 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107032   อ้างอิงประกาศ: ( 1655/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107036   อ้างอิงประกาศ: ( 1651/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 เจ้าหน้าที่ธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107035   อ้างอิงประกาศ: ( 1652/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107033   อ้างอิงประกาศ: ( 1654/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 654107034   อ้างอิงประกาศ: ( 1653/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่งานสนับสนุนบริการสู่ความเป็นเลิศ)

 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 652007028   อ้างอิงประกาศ: ( 1597/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 28 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 06 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยา)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 654107020   อ้างอิงประกาศ: ( 1566/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมในตำแหน่งงาน)

รหัส: 652507000   อ้างอิงประกาศ: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานตัดเย็บ

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม .3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 654106997   อ้างอิงประกาศ: ( 1405/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 05 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2.

รหัส: 642006486   อ้างอิงประกาศ: ( 1684/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 642006485   อ้างอิงประกาศ: ( 1685/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506870   อ้างอิงประกาศ: ( 674/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 16 มีนาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506934   อ้างอิงประกาศ: ( 1062/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พยาบาล

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์

รหัส: 652007031   อ้างอิงประกาศ: ( 1621/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565


 ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (รายละเอียดตามประกาศที่ 1282/2565 ที่แนบนี้)

รหัส: 654106972   อ้างอิงประกาศ: ( 1282/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 30 ธันวาคม พ.ศ.2565


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 642506507   อ้างอิงประกาศ: ( 1789/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 กันยายน พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 642506612   อ้างอิงประกาศ: ( 2295/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 642506609   อ้างอิงประกาศ: ( 2296/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 642006487   อ้างอิงประกาศ: ( 1698/2564 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 20 สิงหาคม พ.ศ.2564  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภท (ท2)

รหัส: 654107017   อ้างอิงประกาศ: ( 1534/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 07 กรกฎาคม พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาตร์

 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

รหัส: 654107021   อ้างอิงประกาศ: ( 1568/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา)

 เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

สาขา มีวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน

รหัส: 654107022   อ้างอิงประกาศ: ( 1567/2565 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.