คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักจิตวิทยาคลินิก

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยาคลินิก

รหัส: 652507369   
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรังสีเทคนิค 2. ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รหัส: 662507410   อ้างอิงประกาศ: ( 123/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 17 มกราคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการช่างทันตกรรม

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีทางทันตกรรม

รหัส: 664107460   อ้างอิงประกาศ: ( 416/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107490   อ้างอิงประกาศ: ( 618/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมในตำแหน่งงาน)

รหัส: 652507000   อ้างอิงประกาศ: ( 1408/2565 ) , ( 1581/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 3. มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือมีเอกสารรับรองการสอบผ่านใบอนุญาต

รหัส: 652007066   อ้างอิงประกาศ: ( 1766/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา)

 พยาบาล

สาขา 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

รหัส: 652007303   อ้างอิงประกาศ: ( 2894/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์

 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รหัส: 652007366   อ้างอิงประกาศ: ( 3093/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 26 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107506   อ้างอิงประกาศ: ( 686/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 23 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 18 เมษายน พ.ศ.2566


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศชาย (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 664107498   อ้างอิงประกาศ: ( 640/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2566


 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107486   อ้างอิงประกาศ: ( 565/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 30 มีนาคม พ.ศ.2566


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รหัส: 652506934   อ้างอิงประกาศ: ( 1062/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 เมษายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์

รหัส: 662507502   อ้างอิงประกาศ: ( 634/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 20 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2566


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานด้านการบริการพยาบาล)

รหัส: 662507478   อ้างอิงประกาศ: ( 530/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 09 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 มีนาคม พ.ศ.2566


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507427   อ้างอิงประกาศ: ( 238/2566 ) , ( 462/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507385   อ้างอิงประกาศ: ( 12/2566 ) , ( 463/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 04 มกราคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107479   อ้างอิงประกาศ: ( 531/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 มีนาคม พ.ศ.2566


 พนักงานห้องผ่าตัด

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107480   อ้างอิงประกาศ: ( 532/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 มีนาคม พ.ศ.2566


 ผู้ช่วยทันตแพทย์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

รหัส: 664107496   อ้างอิงประกาศ: ( 641/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2566


 พนักงานวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

รหัส: 664107494   อ้างอิงประกาศ: ( 643/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2566


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 664107495   อ้างอิงประกาศ: ( 642/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 11 เมษายน พ.ศ.2566


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 662507442   อ้างอิงประกาศ: ( 344/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652507260   อ้างอิงประกาศ: ( 2750/2565 ) , ( 3018/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652507261   อ้างอิงประกาศ: ( 2751/2565 ) , ( 3019/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652507329   อ้างอิงประกาศ: ( 3065/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 652007262   อ้างอิงประกาศ: ( 2752/2565 ) , ( 3020/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะศึกษาศาสตร์

 ครูและพี่เลี้ยง

สาขา 1. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107492   อ้างอิงประกาศ: ( 619/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2566


 แม่บ้าน

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรืเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107491   อ้างอิงประกาศ: ( 617/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 17 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 07 เมษายน พ.ศ.2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เป็นชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบบริบู฿รณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของตำแหน่ง)

รหัส: 664107499   อ้างอิงประกาศ: ( 645/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 21 เมษายน พ.ศ.2566

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม)

 ลูกมือช่าง

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้ากำลัง 2. อายุไม่เกิน 35ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 664107483   อ้างอิงประกาศ: ( 555/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 29 มีนาคม พ.ศ.2566

สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย)

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สาขา วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 664107488   อ้างอิงประกาศ: ( 578/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 24 มีนาคม พ.ศ.2566

สำนักหอสมุด

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน) 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ (ประเภท 2)

รหัส: 664107485   อ้างอิงประกาศ: ( 566/2566 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 10 มีนาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม พ.ศ.2566

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.