กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

 คนงาน

สาขา 1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 674108333   อ้างอิงประกาศ: ( 1237/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะเกษตรศาสตร์

 พนักงานวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108294   อ้างอิงประกาศ: ( 1091/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 07 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะทันตแพทยศาสตร์

 นักจิตวิทยาคลินิก

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางจิตวิทยาคลินิก

รหัส: 652507369   อ้างอิงประกาศ: ( 3157/2565 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 ธันวาคม พ.ศ.2565  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พนักงานช่างเทคนิค

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

รหัส: 672508179   อ้างอิงประกาศ: ( 584/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 08 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พยาบาล

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์

รหัส: 672008313   อ้างอิงประกาศ: ( 1175/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 06 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักวิชาการช่างทันตกรรม

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาเวชนิทัศน์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม

รหัส: 674108295   อ้างอิงประกาศ: ( 1092/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

คณะเทคโนโลยี

 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1.มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะประเภท (ประเภท 2)

รหัส: 674108331   อ้างอิงประกาศ: ( 1227/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 27 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะพยาบาลศาสตร์

 แม่บ้าน

สาขา 1.มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นเพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 674108305   อ้างอิงประกาศ: ( 1165/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พนักงานขับรถยนต์

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

รหัส: 674108332   อ้างอิงประกาศ: ( 1228/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาลศาสตร์ 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 672008293   อ้างอิงประกาศ: ( 1090/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567


 ครู

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. เพศหญิง (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

รหัส: 674108310   อ้างอิงประกาศ: ( 1170/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 พยาบาล

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือหนังสือรับรองการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

รหัส: 672008296   อ้างอิงประกาศ: ( 1124/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108297   อ้างอิงประกาศ: ( 1123/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางเภสัชกรรมบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 672008198   อ้างอิงประกาศ: ( 621/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 12 มีนาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567


 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 672508121   อ้างอิงประกาศ: ( 388/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

รหัส: 672508101   อ้างอิงประกาศ: ( 222/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 26 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค 3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 662507867   อ้างอิงประกาศ: ( 2472/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 02 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108336   อ้างอิงประกาศ: ( 1258/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 14 มิถุนายน พ.ศ.2567


 คนงาน

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108328   อ้างอิงประกาศ: ( 1224/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจและทรวงอกด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 672008069   อ้างอิงประกาศ: ( 1/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 04 มกราคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พนักงานบริการ

สาขา มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108299   อ้างอิงประกาศ: ( 1145/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พนักงานซักฟอก

สาขา มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รหัส: 674108300   อ้างอิงประกาศ: ( 1146/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ)

 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หรือใบรับรองหรือเกียรติบัตรจากสมาคมโรคหัวใจและทรวงอก ด้านนักปฏิบัติการควบคุมเครื่องปอดหัวใจเทียม

รหัส: 662507882   อ้างอิงประกาศ: ( 2509/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 03 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 674108325   อ้างอิงประกาศ: ( 1221/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาจักษูวิทยา)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 674108317   อ้างอิงประกาศ: ( 1179/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชารังสีวิทยา)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 674108314   อ้างอิงประกาศ: ( 1176/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์)

 แพทย์

สาขา 1. มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 662007761   อ้างอิงประกาศ: ( 1997/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 07 กันยายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานทีสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รหัส: 674108316   อ้างอิงประกาศ: ( 1178/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์)

 แพทย์ประจำบ้าน

สาขา 1. มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเเวชกรรม

รหัส: 674108315   อ้างอิงประกาศ: ( 1177/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 05 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะแพทยศาสตร์

 พนักงานประจำห้อง

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เป็นชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 674108309   อ้างอิงประกาศ: ( 1169/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พนักงานบริการ

สาขา 1. มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงาน)

รหัส: 674108308   อ้างอิงประกาศ: ( 1168/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี (รังสีเทคนิค) 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รหัส: 662008025   อ้างอิงประกาศ: ( 2896/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 06 ธันวาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักรังสีการแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รหัส: 672508307   อ้างอิงประกาศ: ( 1167/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การสื่อความหมาย (เอกการแก้ไขการได้ยิน 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 3. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รหัส: 672508143   อ้างอิงประกาศ: ( 451/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา 2. อายุไมเกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ)

รหัส: 674108326   อ้างอิงประกาศ: ( 1222/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พนักงานผลิตทดลอง

สาขา มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

รหัส: 674108318   อ้างอิงประกาศ: ( 1180/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 12 มิถุนายน พ.ศ.2567


 พนักงานธุรการ

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 674108327   อ้างอิงประกาศ: ( 1223/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักฟิสิกส์การแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

รหัส: 662507442   อ้างอิงประกาศ: ( 344/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

 เภสัชกร

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

รหัส: 662507526   อ้างอิงประกาศ: ( 807/2566 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 10 เมษายน พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี สาขาชีวเคมี หรือสาขาทางเคมีเทคนิค

รหัส: 672508329   อ้างอิงประกาศ: ( 1225/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 17 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักวิชาการศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

รหัส: 674108304   อ้างอิงประกาศ: ( 1150/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา ออกแบบนิเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 674108335   อ้างอิงประกาศ: ( 1257/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 18 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 นายช่างเขียนแบบ

สาขา 1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2. เป็นชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่ง และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน)

รหัส: 674108259   อ้างอิงประกาศ: ( 866/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 09 เมษายน พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน พ.ศ.2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 สัตวแพทย์

สาขา 1. มีวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 2. มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

รหัส: 672008283   อ้างอิงประกาศ: ( 1036/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 01 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 พนักงานวิทยาศาสตร์

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ค่ำกว่านี้ สาขาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาทางด้านการเกษตร

รหัส: 674108306   อ้างอิงประกาศ: ( 1166/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด


 สัตวแพทย์

สาขา มีวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

รหัส: 672008117   อ้างอิงประกาศ: ( 384/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: ไม่กำหนด

ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี

 ช่างเทคนิค

สาขา มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัส: 674108302   อ้างอิงประกาศ: ( 1148/2567 )
ประเภท: ลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567


 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การท่องเที่ยว เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศาสตร์ การออกแบบ การตลาดดิจิทัล

รหัส: 672508303   อ้างอิงประกาศ: ( 1149/2567 )
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ปิดรับสมัคร: 07 มิถุนายน พ.ศ.2567

 
   All site contents copyright (c) 2008 Personnel division , Office of president ,Khon Kaen University.