ค้นหา ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  กรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหา
  ส่วนของ คำสั่ง ขอปิดการค้นหาจากเว็บไซต์
 
ประเภท
เลขที่คำสั่ง/ประกาศ *  
เลขที่หนังสือ   
ชื่อเรื่อง *
เดือน    ปี 
จาก คณะ/หน่วยงาน
ถึง
    


ค้นหาหมวดอื่น:
+ ระเบียบ
+ ข้อบังคับ
+ รายงานการประชุม
+ พระราชบัญญัติ
+ หนังสือเวียนทบวง
+ กฏ
+ แบบฟอร์ม
+ พระราชกฤษฎีกา
+ หนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี
+ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
+ ประกาศ อ.ก.ม.และ ก.บ.ม.
+ คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
+ ประกาศสภามหาวิทยาลัย
+ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
+ พัสดุ
+ หารือเรื่องวินัยข้าราชการ
+ หนังสือเวียนสำนักงบประมาณ
+ แบบฟอร์มคัดเลือกรางวัล
+ เงินโบนัส
+ วินัย
+ ลาศึกษาฝึกอบรมดูงานฯ
+ มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ
+ ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
+ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ)
+ กลุ่มพัฒนาระบบงาน
+ บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.
+ เอกสารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ตัวอย่างการค้นหา

1. ค้นหาเลขที่ประกาศที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 102 ป้อน 102* ลงในช่องเลขที่คำสั่ง / ประกาศ
2. ค้นหาเลขที่ประกาศที่มีรหัส 102 เป็นส่วหนึ่งของเลขที่ ป้อน *102* ลงในช่องเลขที่คำสั่ง / ประกาศ
3. ค้นหาเลขที่ประกาศที่มีรหัส 2 ลงท้ายด้วย ป้อน *2 ลงในช่องเลขที่คำสั่ง / ประกาศ
4. เลือกเดือน และปี เพื่อลดช่วงการค้นหาให้แึคบลง
5. แสดงคำสั่ง/ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ป้อน "วิศวกรรมศาสตร์" หรือ "วิศวกรรม" ลงในช่อง จากคณะ/หน่วยงาน
  ©2008 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น