ค้นหาหนังสือราชการ
  เลขที่หนังสือ     ใส่คำค้น     

            ค้นพบ 792 รายการ (หน้า 24 / 40)
ประเภทเลขที่หนังสือเรื่อง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0409.5/ว.110 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง001 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง002 ระเบียบและวิธีการสอบสำหรับผุ้เข้ารับการทดสอบความรู้
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง003 รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ประกาศนียบัตรสอบภายในภาครัฐ"หลักสูตร intermediate
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0404.4/04426 ขอเชิญประชุมทางแนวปฎิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0414/ว.39 การปิดบัญชีเงินฝากคลังและการสำรวจบัญชีเงินฝากคลังทางส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0414/ว.160 การตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณในระบบ GFMIS
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0407.11/ว.13 ซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ excel loader บน Internet
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0414/ว.329 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินความข้อบังคับกระทรวงการคลัง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0414/ว.317 หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินปีงบ ประมาณ พ.ศ.2550
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0407.2/ว.33 แจ้งงดเบิกเงินในระบบ GFMIS เพิ่มเติม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0430.2/ว.00230 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอเบิกเงินของส่วนราชการ (ปลดบล็อก)งบกลาง รายการเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0430.2/ว.031 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดเบิกบำนาฐปกติ และ ช.ค.บ. ของข้าราชการการเมือง และเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จพิเศษ เงินทำขวัญ ของลูกจ้าง ชาวต่างประเทศ ในระบบ GFMIS
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0410/ว.47 ขอสำรวจจำนวนหนี้ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0406.2/ว.437 การพัฒนาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค (กวพอ) 0408.3/ว.20 การพักงานและว่ากล่าวตักเตือนผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค (กวพ)0408.4/00970 สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อ 4553
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว.422 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0417/ว.76 อัตราค่าบริการสาธารณสุข
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังกค 0506.6/ว.69 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้าง

     

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น